Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

14.11 Biogasanlæg ved Snævre

I et område ved Snævre, 6 km syd for Holbæk, ønsker NGF Nature Energy Holbæk A/S i samarbejde med Sjællandske Biogas AMBA at opføre et nyt biogasanlæg. Anlæggets placering er udvalgt på baggrund af områdets gode logistiske og infrastrukturelle forhold, samt muligheden for at udnytte den store koncentration af husdyrgødning i området. For at muliggøre biogasanlægget er nærværende lokalplan blevet udarbejdet.  
Lokalplanens formål er at fastlægge anvendelsesmuligheder indenfor lokalplanområdet, som muliggør opførelsen af et biogasanlæg, og at fastsætte bestemmelser, som sikrer anlæggets indpasning i det eksisterende landskab. Dertil skal lokalplanen sikre at eventuelle gener i form af støj og lugt samt den trafikale belastning af området i videst muligt omfang mindskes. 

Spørgsmål til planen

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag den 10. maj 2019.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

 

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att: Lasse Emil Stougaard

Plan og Åben land.

Planens status

Lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 7) er i høring i perioden fra den 15. marts 2019 til den 10. maj 2019. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til forslaget.  

 

Der afholdes borgermøde om planforslagene onsdag den 24. April 2019 kl. 18.30 i Knabstrup Hallen, Ventedsgårdsvej 42, 4440 Mørkøv. På mødet vil du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

 

Program for borgermødet offentliggørelses på kommunens hjemmeside om biogasanlægget, inden borgermødet.
Hjemmesiden kan findes her: https://holbaek.dk/politik/planer-og-projekter/biogasanlaeg/

 

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her. 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • sikring af landskabelige træk

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk