Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 4ka, Tåstrup, Holbæk Jorder
Dokument lyst d. 10.02.1927 nr. 4301-21 om opstilling af masterække mv.
Servitut om opstilling af masterække. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. påtaleberettiget er SEAS nve.

Dokument lyst d. 27.01.1945 nr. 9830-21 om forsynings-/afløbsledninger mv (rette lysningsnr. er 4044)
Servitut om drænledninger. Servitutten er ikke i strid med planen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Bane Danmark.

Dokument lyst d.10.09.1946 nr. 2703-21 om oversigt mv.
Servitut om oversigtslinjer mv. Servitutten er ikke i strid med planen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst d. 04.10.1961 nr. 7037-21 om adgangsbegrænsning mv.
Servitut om adgangsbegrænsning mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst d. 31.07.1970 nr. 9676-21 om byggelinjer mv.
Servitut om fastsættelse af byggelinjer. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Dokument lyst d. 03.08.1972 nr. 12865-21 om forsynings-/afløbsledninger mv, samt tilh brønde mv.
Servitut om spildevandsledning samt brønde. Servitutten er ikke i strid med planen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Forsyning.

Dokument lyst d. 11.02.1985 nr. 3845-21 om naturgas/anlæg mv. (tillæg lyst under nr. 24783)
Servitut om naturgasledning, fordelingsledning,. servitutten er ikke i strid med planen og skal respekteres. Påtaleberettiget er DONG Energy A/S

Dokument lyst d. 24.03.1995 nr. 6382-21 om forsynings-/afløbsledninger mv. Ikke til hinder for prioritering
Servitut om højspændingskabler. servitutten er ikke i strid med planen og skal respekteres. påtaleberettiget er SEAS-NVE

Dokument lyst d. 25.08.2004 nr. 24783-21 om forsynings-/afløbsledninger mv. Tillæg til dekl. lyst 11.02.1985 (lysningsnr. 3845)
Servitut om naturgasledning, fordelingsledning,. servitutten er ikke i strid med planen og skal respekteres. Påtaleberettiget er DONG Energy A/S