I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i §2 nævnte område.

1.1 Lokalplanen har til formål:
- at sikre at kulturmiljøet omkring Hovedgården bevares, herunder særligt disponeringen af bebyggelsen med hovedbygning, avlsbygninger, gårdsplads, voldgrave og park bevares.
- at fastlægge anvendelsesmuligheder i form af boliger, administration, ridecenter, konferencer, selskabslokaler samt værelsesudlejning i forbindelse med konferencer og selskaber.
- at give mulighed for opførelse af en ny bygning til værelsesudlejning i forbindelse med konferencer og selskaber

2.1 Lokalplanens samlede område er vist på kortbilag 2 og omfatter matr.nr. 1a og 1an Agersvold Hgd., Hjembæk.

2.2 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne A og B, jf. kortbilag 2.

2.3 Lokalplanområdet forbliver i landzone.

3.1 Delområde A indeholder Hovedbygningen samt den syd for liggende park med den sydligste voldgrav. Anvendelse fastlægges til boligformål.

3.2 Delområde B indeholder gårdens driftsbygninger. Anvendelse fastlægges til bolig, administration, ridecenter, konferencer, selskabslokaler samt værelsesudlejning i forbindelse med konferencer og selskaber.

Delområde A.

4.1 Eksisterende bygning 10 markeret på kortbilag 3, et tidligere andehus, der er restaureret i 2005, udpeges som bevaringsværdigt og må ikke nedrives eller ombygges uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

4.2 Der ikke opføres yderligere bebyggelse.


Delområde B.

4.3 De på kortbilag 3 viste bygninger 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 udpeges som bevaringsværdige og må ikke nedrives eller ombygges uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

4.4 Bygningshøjderne på eksisterende bygninger må ikke ændres.

4.5 I byggefeltet på kortbilag 3 kan der opføres en bygning til værelsesudlejning på maks. 2 etager, maksimal højde til kip på 8,5 meter og maksimalt 1300 m2 stort. Bygningen placeres vinkelret på ridehuset og administrationsbygningen (bygning 8 og 9) og danner dermed et nyt gårdrum mod vest.

4.6 Bortset fra ny bebyggelse i byggefeltet må der ikke opføres anden ny bebyggelse i området. Dog kan mindre skure og halvtage, der er nødvendige for ejendommens drift opføres.

5.1 Ny bebyggelse i byggefeltet skal opføres i samme materialer og med samme udformning - dvs. sadeltag og høj trempel samt facader med pudset mur i gule farvenuancer og rødmalet træfacadebeklædning op til taget - som de nærmest liggende bygninger, bygning 8 og 9.

5.2 Der må kun skiltes med navn og logo for virksomheder lokaliseret i lokalplanområdet.

6.1 Adgang til lokalplanområdet sker fra Aggersvoldvej og Tornbrinken.

6.2 Vejadgangen til hovedbygningen i delområde A skal ske via 2 private fællesveje jf. kortbilag 5,
- en eksisterende østlig vej, fra Aggersvoldvej over broen mellem de 2 voldgrave, gennem porten i bygning 2 og derfra hen til delområde A’s nordgrænse og
- en vestlig vej, der forløber vest om bygning 8 og 9.
Den østlige vej skal være forbeholdt lettere køretøjer, mens tungere køretøjer skal benytte den vestlige vej.

6.3 Al parkering til ejendommen skal finde sted indenfor lokalplanområdet. Der udlægges p-arealer som vist på kortbilag 5. I bygning 6 er garage forbeholdt ejer af delområde A.

6.4 Eksisterende interne veje og stier bevares og tjener til beboere og gæsternes færdsel mellem faciliteterne og som stier til skoven, se kortbilag 4.

6.5 Eksisterende veje og stier, der hidtil har givet besøgende til fods adgang til skoven opretholdes.

7.1 Delområde A skal bevare sin nuværende karakter med fritstående træer i den åbne græsflade, der visuelt fortsætter syd for den sydlige voldgrav – se kortbilag 4.

8.1 Belysning i terræn må kun opføres som sti- og parkbelysning.

9.1 Der må ikke opstilles synlige antennemaster eller paraboler i delområde A. I delområde B kan opstilles en antennemast med parabol udelukkende til lokalplanområdets forsyning.

9.2 El-ledninger skal fremføres som jordledninger.

10.1 Lokalplan 10.03 aflyses i sin helhed for så vidt angår denne lokalplans område, som er anført i § 2.

11.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

11.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

11.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

12.1 Lokalplan 10.08 er vedtaget endeligt af Holbæk Kommune den 25. august 2016.