Bæredygtighed

Planen vurderes at have en positiv effekt på de kulturhistoriske forhold, da planen sikrer bevaring af det oprindelige herregårdsmiljø.
Eksisterende veje og stier, der hidtil har givet besøgende adgang til skoven opretholdes.

Byggeri og planlægning

Byggeri skal opføres i henhold til gældende bygningsreglement.

Transport

Lokalplanen ligger i tilknytning til Stokkebjerg skov, hvor der er adgang til det sammenhængende stinet Aggersvoldstien.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndteringen skal ske som foreskrevet i Holbæk Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativer.

Natur

Der findes indenfor lokalplanområdet beskyttede naturtyper (søer, voldgrave) og beskyttede vandløb. De udvidede bebyggelsesmuligheder er placeret udenfor disse og vurderes ikke umiddelbart at påvirke søer eller voldgraves tilstand.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen sikrer, at der fortsat er god tilgængelighed til Stokkebjerg skov.