Borgerinddragelse

I forbindelse med planudarbejdelsen blev der gennemført en fordebat fra d. 19. april til og med d. 6. maj. Her var mulighed for at indsende ideer og forslag til planlægningen. Der indkom ingen bemærkninger i forbindelse med for-debatten.

Planforslagene har været udsendt i 8-ugers offentlig høring, hvor det var muligt at indsende bemærkninger til forslagene. Der indkom ingen bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring.

Der blev ikke afholdtborgermøde i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene. Det blev vurderet at lokalplanområdet er af så lille et omfang og med så få naboer, at det ikke er hensigtsmæssigt at afholde borgermøde. De relevante myndigheder og interesseforeninger har været inddraget i forløbet omkring lokalplanudarbejdelsen. Se nærmere under afsnittet "Tilladelser og dispensationer".

Behandling af høringssvar

Administrationen har ikke modtaget høringssvar eller bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring.