I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er

1.1 At fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål i form af biogasanlæg.

1.2 At fastlægge placering og rammer for vejadgang til et nyt erhvervsområde.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter en del af matr. nr. 1b og en del af
matr. nr. 7d begge Snævre by, Sdr. Jernløse samt alle parceller, der udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overgår med vedtagelsen af lokalplanen til byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål i form af biogasanlæg med tilhørende administrationsbygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasanlægget (Miljøklasse 7).

3.2 Der må inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin, reservoir m.v.

Delområder
Lokalplanen er inddelt i seks delområder som vist på kortbilag 4:

3.3 Delområde I må kun anvendes til bebyggelse jf. §§ 3.1 og 3.2.

3.4 Delområde II må kun anvendes til beplantningsbælte.

3.5 Delområde III må kun anvendes til regnvandsbassin.

3.6 Delområde IV må kun anvendes til landskabelig terrænbearbejdning samt visuel afskærmning med mindre grupper af træer på højst 0,5 ha.

3.7 Delområde V må kun anvendes til landskabelig terrænbearbejdning samt visuel afskærmning med skovbeplantning

3.8 Delområde VI må kun anvendes til vej- og parkeringsanlæg. Bebyggelse tilknyttet denne anvendelse kan placeres i området.

4.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke overstige 50.

4.2 Lokalplanen fastlægger 2 byggefelter i delområde I som vist på kortbilag 5, hvor bebyggelsen skal placeres inden for.

4.3 Højden på bygningerne og anlæg må ikke overstige følgende over terræn:

  • Byggefelt 1 max 15 meter.
  • Byggefelt 2 max 25 meter.

Skorstene kan opføres i op til 60 meter.

4.4 Tanke i byggefelt 2 skal opstilles på lige række samt med ens bund- og topkote, for at sikre et ensartet, roligt udseende.

4.5 Der kan inden for delområde VI opføres en administrationsbygning i en maks højde 8,5 m, maks 1 etage

5.1 Facader og ydervægge på bygninger og tanke skal fremstå i en ensartet grå, sort eller afdæmpet mørk farve. Tanke opført i beton må fremstå ubehandlet.

5.2 Der må ikke, bortset fra ved vinduer og anlæg for udnyttelse af solenergi, anvendes blanke eller reflekterende tag- eller facadematerialer med et glanstal på over 14.

5.3 Der må ved vejadgangen opstilles ét skilt, der samlet oplyser om de virksomheder, som vejen giver adgang til. Skiltet må maksimalt være 0,9 meter bredt og 2,0 meter højt.

5.4 Der må kun opsættes ét skilt på hver facade og skiltet skal have synlig facademur omkring hele skiltet.

5.5 Der må ikke skiltes på eller over bygningernes tage samt på siloerne.

5.6 Der må inde på ejendommen opsættes de for virksomheden nødvendige henvisnings- og informationsskilte. Disse skilte skal have et ensartet udseende. Billboards, bevægelige skilte bannere og lignende må ikke anvendes.

6.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra den kommende vej vist på kortbilag 5 over matrikel 1b til vejen A-B jf. § 6.2. Vejen må ikke etableres inden for de på kortbilag 2 viste bevaringsværdige diger.

6.2 Der udlægges areal til en vej A-B i delområde VI, som vist på kortbilag 5. Vejen A-B samt vejforløbet fra B til den kommende vej jf. § 6.1 skal etableres med en samlet bredde af 7m og udlægges som privat fællesvej. Vejen skal asfalteres.

6.3 Der skal etableres parkeringspladser svarende til min. 15 personbiler, herunder minimum 1 handicapvenlig parkeringsplads, samt 4 parkeringspladser til sættevogne. Parkeringen skal placeres i delområde VI.

7.1 I delområde II skal der etableres et afskærmende beplantningsbælte med minimum fem rækker af træer, som vist på kortbilag 5. Beplantningsbæltet skal skabe en visuel afskærmning af anlægget – beliggende i delområde I - mod nordøst og sydvest.
Beplantningen skal bestå af stedtypiske buske og træer, f.eks. ask, poppel, lærk eller birk, som opnår en sluthøjde på mindst 20 meter. Beplantningen skal indeholde hurtigvoksende ammetræer.

7.2 I delområde III må placeres regnvandsbassiner/nedsivningsanlæg. De kan udformes som åbne bassiner, eventuelt tilplantet med pil.

7.3 I delområde IV skal etableres afskærmende beplantning i form af trægrupper, der efterligner landskabets øvrige forekomst af små krat. Der skal skabes en visuel afskærmning af anlægget – beliggende i delområde I - mod nordvest, der naturligt passer ind i landskabet. Hver enkelt trægruppe må have en størrelse på maks 0,5 ha og en maks længde på 20 meter. Der skal være en passende afstand mellem trægrupperne således, at de ikke kan vokse sammen.

7.4 I delområde V skal etableres afskærmende beplantning i form af 3 ha skov. Der skal skabes en visuel afskærmning af anlægget – beliggende i delområde I - mod sydøst, der naturligt passer ind i landskabet.

7.5 De på kortbilag 2 viste beskyttede diger skal bevares. Beplantning, bebyggelse og vejanlæg skal holde en afstand på minimum 2 meter fra digerne.

7.6 Hegn i skel må kun udføres som levende hegn og skal placeres på egen grund mindst 0,3 meter fra skel, dog skal der altid overholdes en afstand på mindst 2 meter fra beskyttede diger jf. § 7.4. Trådhegn skal placeres i eller bagved den afskærmende beplantning.

7.7 Der må inden for lokalplanområdet ske den for biogasanlægget og adgangsvejen teknisk nødvendige terrænregulering. Det byggemodnede terræn må dog maksimalt etableres i kote 30,5 DVR/90.
Dertil må der i delområde IV og V ske terrænregulering med placering af overskudsjord - fra byggeri indenfor lokalplanområdet - på en måde, der efterligner eller forstærker det naturlige småbakkede terræn i nærområdet. Der må dog ikke ske terrænregulering højere end kote 33,5 DVR/90.

7.8 Uanset § 7.7 må der ikke foretages terrænregulering nærmere end 1,0 meter fra skel.

7.9 I forbindelse med procestankene skal der inden for byggefeltet 1 og 2 etableres en tankgård med en kapacitet i m³ svarende til kapaciteten i den største procestank. Tankgården kan etableres ved nedgravning eller ved etablering af jordvold i op til 2 meter over omkringliggende terræn.

8.1 Lyskilden skal være orienteret nedad og placeret således, at oplysning af naboarealer undgås. Lyspunkthøjden må ikke overstige 6 m.

9.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal afskærmende beplantning jf. §§ 7.1, 7.3 og 7.4 være etableret.

Der aflyses ikke servitutter i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.

11.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må området ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

11.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.