Statslig og regional planlægning

Udviklingen af området har ikke indvirkning på statslig eller regional planlægning.
Området er ikke beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser.

Kommuneplan 2013-2025

Opførslen af et bofællesskab i tilknytning til Tuse by, introducerer en ny boform, som der generelt er efterspørgsel på i Holbæk Kommune.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, men størstedelen (delområde A) overføres ved lokalplanens vedtagelse til byzone. Området er ikke kommuneplanlagt, men en del af arealet er dog i kommuneplan 2013-25 udpeget som perspektivområde for boligbebyggelse. Der forudsættes derfor en ændring af kommuneplanen. Med nærværende kommuneplantillæg nr. 40 udlægges en ny boligramme for arealet. Kommuneplantillægget kan findes vedhæftet lokalplandokumentet eller via kommunens hjemmeside.

Ifølge kommuneplanens generelle rammer fastsættes et krav om mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

Området spildevandskloakeres, og kræver et tillæg til spildevandsplanen. Regnvand skal håndteres indenfor området og bortledes dermed ikke via kloakering.

Download:
Kommuneplantillæg 40

Eksisterende lokalplaner

Området er ikke tidligere lokalplanlagt.

I nærområdet er flere arealer udlagt til offentlige formål som bl.a. instition, skole og ældrecenter. På modstående side af Tuse Byvej er de lokalplanlagte arealer overvejende udlagt til boligbebyggelse.

Lokalplanlagte områder nær det kommende bofællesskab.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Planlægning og udbygning af området vil ikke påvirke nabokommunerne væsentligt.

Kystnærhedszone

For at understøtte den offentlige service i Tuse planlægges der for boliger, og der er således en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at inddrage arealer i kystnærhedszonen til boligformål. Endvidere er området beliggende ca. 2 km fra kysten og således i den ydre del af kystnærhedszonen. I forhold til kystlinjen er arealet placeret bagved eksisterende bebyggelse i Tuse og infrastrukturanlæg i form af motorvejsudfletning.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Der etableres ikke butikker indenfor lokalplanområdet.

Diverse udpegninger

Landskabsplaner

Lokalplanområdet er beliggende, hvor to udpegede landskabsområder, henholdsvist Tuse Å og Allerup grænser op til hinanden.
Landskabsplanen for Allerup-området har fokus på at formidle overgangen mellem by og land. Udpegningen dækker især bykanten, motorvej og tekniske anlæg. Udviklingen af området til bofællesskab er derfor ikke i strid med dette.

I landskabsplanen for arealerne omkring Tuse Å lægges der vægt på, hvordan åen fremstår i landskabet, samt bevaring af de omkringliggende enge. Bofællesskabet vil dog ligge i så betragtelig afstand til åen, at det ikke vil have væsentlig indflydelse på hvordan å og eng opleves.

Links:

Landskabsområderne er beskrevet nærmere i en temaplan på Holbæk Kommunes planportal:

Landskabsområde 3: Allerup

Landskabsområde 14: Tuse Å

Lokalområdet og udpegningen af Gl. Tuse til kulturmiljø er ligeledes beskrevet i kommuneplanen.

Kirkeomgivelser og kirkebyggelinje

Lokalplanområdet ligger delvist indenfor kirkeomgivelserne til Tuse Kirke. Lokalplanen giver mulighed for en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, hvilket også er den tilladelige grænse indenfor kirkebyggelinje. Byggeriet vil på den baggrund ikke påvirke oplevelsen af kirken væsentligt. Der ligger desuden anden eksisterende bebyggelse mellem kirken og det kommende bofællesskab.

Kulturmiljø i det åbne land

Gl. Tuse er udpeget til kulturmiljø grundet det velbevarede landsbymiljø, samt kirkens placering, en oprindelig kro og tre broer over Tuse Å fra forskellige tidsperioder.

Området er således med til at fortælle en historie om landsbylivet og udviklingen i området. Arkitekturen i det fremlagte forslag adskiller sig markant fra de gamle gårde og landsbyhusene. Man vil derfor stadig visuelt opleve Gl. Tuse på de præmisser som har bidraget til udpegningen som kulturmiljø. En del af tankerne bag oprettelsen af et moderne bofællesskab har rødder i de gamle idealer om landsbyfællesskabet, fællesskab om dyrkning af jorden, samt fællesskab på tværs af generationer og beskæftigelse. På den baggrund henvises der i lokalplanens bestemmelser til at man i bebyggelsens udtryk arbejder med naturmaterialer, samt laver farvesætning udfra den "klassiske jordfarveskala" (se bilag 6)

Trafikforhold

Der etableres vejadgang fra Tuse Byvej i lokalplanområdets sydøstlige hjørne. Der er busstop tæt på lokalplanområdet, samt cykelsti langs Tuse Byvej. Det er en af grundtankerne med projektet at selve lokalplanområdet udformes med fælles p-plads og og en hovedvægt på de gåendes interesser.

Offentlig service

Lokalplanområdet ligger indenfor skoledistriktet til Katrinedalskolens afdeling i Tuse. Skolen i Tuse indeholder klassetrin fra 0-9, samt SFO og ligger ca. 700 m fra lokalplanområdet. Der er ligeledes dagtilbud med børnehave og dagpleje, samt ældrecenter og sportsfaciliteter lige i nærheden. Der er cykelsti langs Tuse Byvej og busstop ca. 50 m fra indkørslen til området. Der er indkøbsmuligheder overfor skolen ved krydset mellem Tuse Byvej og Butterupvej. Holbæk Kommune har frit skolevalg og pasningsgaranti. Få mere information på: www.holbaek.dk