Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger grunden til boligformål. Der kan inden for området indplaceres op til 4 fritliggende boliger, svarende til 2 færre boliger end for det pågældende areal i foregående Lokalplan 4.12.
Boligbebyggelse skal opføres med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Vejadgang til området skal ske ad Syvvejen, ligeledes i overensstemmelse med tidligere planlægning.
Bebyggelsen kan opføres som traditionelle længehuse i teglsten med saddeltag eller som anden friere formgivet, naturinspireret bebyggelse, eksempelvis som kuppelhuse, med facader i træ, tegl, natursten eller glas.

Udstykningsmulighed i op til 4 parceller


Reference-eksempel på kuppelhus, v. Easy Domes Ltd


Reference-eksempel på kuppelhus, v. Easy Domes Ltd