I henhold til lovbekendtgørelsen nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægningen med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 At lokalplanområdet udlægger området til helårs boligformål, med mulighed for samlet udstykning af maksimalt 8 boliger.

1.2 At der fastlægges principper for udlæg af vej og sti i lokalplanområdet

1.3 At fastlægge placering af grønt fælles område

1.4 At området overføres fra landzone til byzone

1.5 At fastlægge placering af anlæg til regnvandshåndtering

2.1 Planområdet er afgrænset som vist på område- og matrikelkortet i kortbilag 4, og omfatter matrikel 3e Kvanløse by, Kvanløse jorder, samt alle parceller der udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

3.1 Delområde I anvendes til kun åben/lav boliger.

3.2 Delområde II må kun anvendes til fælles friareal med stiforløb og fællesfaciliteter som legeplads og opholdsmuligheder.

3.3 I delområde III skal der etableres regnvandsbassin til opsamling af regnvand. Der kan etableres vandrender og grøfter til håndtering af regnvand.

4.1 I delområde I udstykkes grunde i min. 700 m2.

4.2 Delområder II og III må ikke udstykkes yderligere

For lokalplanområdet gælder:

5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejendom.

5.2 Der må kun opføres boligbebyggelse i maksimalt 1,5 etage.

5.3 Højden på boligbebyggelse må maksimalt være 8.5 meter.

5.4 Boligbebyggelse skal placeres 5 meter fra vejen.

5.5 Udhusbebyggelser skal holdes mindst 2.5 meter fra vej.

6.1 Materialer på tage må have et maksimalt glanstal på 30.

7.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Ringstedvej 225 som vist på kortbilag 5.

7.2 Vejen (vej A) markeret på kortbilag 5, skal befæstes med asfalt eller anden fast belægning. Vejen skal have en bredde af mindst 5.5 meter.

7.3 Vejen udlægges til privat fælles vej.

7.4 Der anlægges vendeplads som vist på kortbilag 5

Note: Overkørsler skal godkendes af vejmyndigheden. Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte Vækst og Bæredygtighed tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

8.1 Fortov til vej A skal have en bredde på mindst 1.5 m.

10.1 Stien (b) til det fælles friareal skal udlægges i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 5.

10.2 Stien skal have en bredde på min. 2 meter og anlægges med fastbelægning.

10.3 Stien skal udlægges som fælles sti.

11.1 Der skal anlægges 2 parkeringspladser per bolig.

12.1 Skiltning og reklamering på en ejendom må kun finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til bygningsreglementet kan drives fra egen bolig.

12.2 Der må gerne opsættes skilte til orientering i området.

13.1 Der må ikke ske terrænregulering udover + / - 1 m i forhold til det eksisterende terræn.

13.2 Terrænregulering skal udformes med naturlige skråninger uden brug af stensætninger.

13.3 Terrænregulering må ikke ske nærmere naboskel end 0.5 meter.

13.4 Terrænregulering af ubebyggede arealer skal ske gennem skråninger i bløde kurver eller terrasserede bede og ligeledes uden brug af stensætninger/støttemur.