I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1352 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i §2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:
- at muliggøre ny boligbebyggelse,
- at sikre at lokalplanområdet vejbetjenes fra Ny Taastrupvej,
- at sikre muligheden for etablering af offentlig sti.

2.1 Planområdet er afgrænset som vist på område- og matrikelkortet i kortbilag 4 og omfatter matrikel 4ka Tåstrup, Holbæk Jorder, samt alle parceller, der efter d. 1. september 2016 udstykkes inden for planområdet

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone

3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål.

3.2 Der kan i området placeres mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning.

3.3 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne A, B og C som vist på kortbilag 3.


For delområde A gælder:

3.4 Delområdet er udlagt til boligbebyggelse og fælles opholdsarealer, herunder legeplads. Bebyggelsens må højest være 2 etager.


For delområde B gælder:

3.5 Delområdet er udlagt til boligbebyggelse og fælles opholdsarealer, herunder legeplads. Bebyggelsens må højest være 3 etager.


For delområde C gælder:

3.6 Parkering kan etableres i område C.

3.7 Placering af tekniske anlæg til områdets forsyning kan etableres i område C.

4.1 Ved udstykning skal der oprettes en grundejerforening. Vedtægterne skal godkendes af Holbæk Kommune.

 

For lokalplanområdet gælder:

5.1 Bebyggelsesprocenten må højst udgøre 45.

For delområde A gælder:

5.2 Der må kun opføres boligbebyggelse i maksimalt 2 etager og med en samlet maksimal højde på 8,5 m over terræn.

For delområde B gælder:

5.3 Der må kun opføres boligbebyggelse i maksimalt 3 etager og med en samlet maksimal højde på 11,5 m over terræn.

6.1 De enkelte sammenhængende bygninger skal udføres i samme materialer, så de fremstår som en helhed.

6.2 Anlæg til indvinding af solenergi skal monteres på tage, således at synlige fritstående konstruktioner undgås.

6.3 Materialer på tage og facader må have et glanstal på maksimalt 10.

7.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Ny Taastrupvej som vist på kortbilag 3.

Note: Overkørsler skal godkendes af vejmyndigheden. Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte Vækst og Bæredygtighed tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

8.1 Der skal gennem delområde A og B etableres en intern sti i et forløb fra øst til vest i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 3.

8.2 Den offentlige sti markeret på kortbilag 3 løbende langs jordvolden skal anlægges i grus og i en bredde af mindst 2 meter, og skal harmonere med det eksisterende stiforløb, som den tilsluttes.

 

9.1 Der skal udlægges parkering svarende til 1,5 parkeringsplads per bolig over 50 m2 og 1 parkeringsplads per bolig under 50 m2.

9.2 Parkeringspladser skal etableres inden for delområde C som vist på kortbilag 3.

9.3 Der skal etableres 5 handicap-parkeringspladser.

10.1 Skiltning og reklamering på en ejendom må kun finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til bygningsreglementet 2015 kan drives fra egen bolig. Skilte må alene omfatte firmanavn og bomærke og højst have en udstrækning på 0,3 m2. Skiltning skal være placeret på bygningens facade, dør eller postkasse og må ikke være bevægeligt eller blinke.

10.2 Der må gerne opsættes skilte til orientering og information i området.

11.1 Der må ikke ske terrænregulering ud over + / - 1 m i forhold til det eksisterende terræn indenfor en 10 m grænse fra planområdets nordlige skel, jf. kortbilag 3.

12.1 Eksisterende hæk langs Ny Taastrupvej skal bevares i en højde på mindst 1,8 meter, som vist på kortbilag 3.

12.2 Eksisterende beplantning langs jernbanen skal bevares jf. kortbilag 3.

12.3 Området mellem brandvejen og Roskildevej skal fremstå med beplantning af hæk, som vist på kortbilag 3. Hækken skal bestå af tjørn, og etableres i en højde af minimum 1,2 meter. Når hækken er fuldt udvokset, skal højden være 1,8 meter. Der kan etableres yderligere buske samt træer i området, som vist på kortbilag 2.

12.4 Der opsættes støjhegn i en højde på 1,8 meter imellem bebyggelsen og Roskildevej (vist på bilag 3). Hegnet skal beplantes med klatreplanter som f.eks.: Vedbend, klatrehortensia, vildvin eller rådhusvin.

12.5 Der skal indenfor delområderne A og B (vist på kortbilag 3) tilsammen opføres fælles opholdsarealer med et samlet areal på mindst 1000 m2. De fælles opholdsarealer må ikke være under 300 m2 stort.

12.6 På den nordlige grænse ved brandvejen, skal der bibeholdes eller beplantes spredt beplantning med delvis afskærmende effekt (vist på bilag 3). Beplantningen skal tillade færdsel og gennemgang imellem boligområderne.

13.1 Højst 50% af grundarealet må befæstes. Ved anvendelse af permeable belægninger kan der dog ske befæstelse ud over de 50%. der skal i tilfælde af en befæstelsesgrad over 50 % tages hensyn til jernbanelovens § 24, 1+3.

14.1 Gældende vejledende krav til støj fra vejtrafik og jernbaner i forhold til bolig skal overholdes. Gældende vejledende krav til vibrationer fra jernbaner i forhold til bolig skal overholdes.

14.2 Det er en forudsætning for anvendelse til boligformål, at området udformes, så Miljøstyrelsen til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj, støj fra virksomheder samt støj fra jernbaner kan overholdes. Ved lokalplanens udarbejdelse er de vejledende grænseværdier for det udendørs støjniveau i boligområdet, institutionerne, skoler plejehjem, hospitaler, kolonihaver, udendørs opholdsarealer, parker og lignende:

  • Vejtrafikstøj: Lden 58dB
  • Støj fra virksomheder: de vejlende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten er på hhv, 50, 45 og 40 dB for etageboligområder.
  • Støj fra jernbaner: Lden 64dB

14.3 Støjvolden markeret på Kortbilag 3 bevares.
Note: De ved lokalplanens udarbejdelse vejledende støj- og vibrationskrav kan findes i redegørelsens afsnit om miljø.

15.1 Regnvand og spildevand inden for lokalplanområdet skal i henhold til gældende spildevandsplan separeres.

15.2 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varme­ og vandforsyning, samt de offentlige anlæg for regn­ og spildevand.*

Note*): Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

 

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

16.1 Det er eftervist, at de i § 14 nævnte støjkrav er overholdt i delområde B

16.2 Der er etableret parkering, i henhold til § 9.1

16.3 Den offentlige sti er e