Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

Byggeri og planlægning

  • Opførelse af ny boligbebyggelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i henhold til bygningsreglementet, hvorved det sikres, at ressourceforbruget ved ny bebyggelse lever op til gældende lovgivningsmæssige krav.
  • De frie grønne arealer skal udføres med fald bort fra de befæstede arealer.
  • Inden for lokalplanområdet skal der etableres underjordiske systemer til opsamling og forsinkelse af regn­ og overfladevand som f.eks. faskiner, såfremt krav til befæstelsesgrad ikke kan overholdes jf. § 14.1

Transport

Lokalplanområdet er godt beliggende i forhold til cyklister og fodgængere. Der er cykelsti langs Roskildevej samt cykel- og gangbro over jernbanen for enden af Ny Taastrupvej. Gennem planområdet er der i Holbæk Kommunes stiplan planlagt en stiforbindelse gennem området, der ved en realisering af denne lokalplan kan etableres.
Offentlig transport i form af bus er få hundrede meter fra området, og der er kun 2,1 km til Holbæk Station.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen forsøger at synliggøre de tiltag, som man kan gøre i den fysiske planlægning for at fremme sundhed. Eksempelvis at udlægge fælles grønne områder, stier og legepladser, reducere trafikstøj, orientere bebyggelsen i forhold til udsigtsforhold og lys og skyggepåvirkninger samt sikre kvaliteten i arkitekturen og i landskabet. Det er påvist, at sådanne tiltag er med til at skabe fællesskab, tryghed og sociale netværk i boligområder, hvilket øger beboernes trivsel og styrker deres ejerskab- og ansvarsfølelse, og derved modvirker hærværk og kriminalitet.

I lokalplanen er der arbejdet bevidst med at skabe en type 'bilfri' boligområde, hvor rummet mellem husene er udformet med pladser og opholdsarealer som giver beboerne mulighed for en tættere kontakt med omgivelserne og hinanden. Desuden ar der arbejdet med at skabe grønne rum for ophold og leg.