Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og el-leverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges el-leverandør. El-leverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet ligger inden for et område, der har tilslutningspligt* (naturgas).

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Fors A/S, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til Fors A/S.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret og skal forblive separatkloakeret.
Overfladevand kan ledes til Fors A/S eksisterende regnvandskloak. Såfremt befæstelsesgraden når over 0,5 skal der jf. Spildevandsplanen foretages forsinkelse af overfladevandet før afledning til kloak. Da det eksisterende regnvandssystem i forvejen er belastet bør i alle tilfælde foretages forsinkelse og/eller lokal afledning af regnvand (LAR). Dette bør ske i samarbejde med Fors A/S.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” for Holbæk Kommune

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.