Energi og forsyning

Der er ingen nedlagte ledninger inden for lokalplanområdet.

Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE. Se mere på www.seas-nve.dk.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er godkendt naturgasforsyningsområde og der er etableret naturgasforsyning frem til ejendommen (se mere på www.dongenergy.dk). Ejendommene i lokalplanområdet er ikke pålagt tilslutningspligt*. Byrådet i Holbæk Kommune har besluttet at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse**. Opvarmning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, § 15 stk. 2.).

OBS: I øvrigt gælder forbud jf. varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger inde for forsyningsområdet til Kvarmløse-Tølløse Vandværk. Vandværket har tilladelse til at indvinde op til 300.000 m3 pr. år og har de senere år indvundet mellem 230.000 til 275.000 om året. Holbæk Kommune vurderer, at vandværket har overskudskapacitet og kan levere vand til det nye lokalplanområde.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til Holbæk Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald".

Bortskaffelse af affald sker i fælles affaldsstation, som også benyttes af nabobebyggelsen. Affaldsstationen er placeret ved parkeringspladsen bag aktivitetscentret.