Støj

Nord for lokalplanområdet ligger jernbanen. Der må som udgangspunkt ikke planlægges for støjfølsom anvendelse (fx boliger og tilhørende opholdsarealer) på støjbelastede arealer. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra jernbaner er 64 dB for udendørs opholdsarealer. Der er udført en støjberegning i forbindelse med lokalplanarbejdet, som viser at grænseværdierne overholdes på hele lokalplanområdet.

Syd og øst for lokalplanområdet ligger vejene Bukkerupvej og Tadrevej. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra veje er 58 dB for udendørs opholdsarealer. Der er udført en støjberegning i forbindelse med lokalplanarbejdet, som viser at grænseværdierne overholdes på hele lokalplanområdet.


Illustration 5: Beregning af støj fra jernbanen.


Illustration 6: Beregning af støj fra veje.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er ikke registreret forurening på grunden. Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages, når dette godkendes af Holbæk Kommune, som kan kontaktes på jord@holb.dk

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Holbæk Museum gennemførte i 2012 prøvegravning i et større areal syd for Soderup, som resulterede i regulære arkæologiske udgravninger i en række mindre delarealer.

Det ene udgravningsfelt lå tæt syd for/op til arealet for indeværende lokalplan 18.05.

Rapporterne fra prøvegravning og regulære udgravninger kan findes på ”Fund og Fortidsminder” ved at følge linket: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/200517/ og som resultat af udgravningen på felt 4 lige syd for lokalplanens områd blev dokumenteret et aktivitetsområde med gruber og stolpehuller, hvor to sammenhængende store gruber rummede store mængder keramik og lerklining. Lerkliningen i en mængde på 110 kg, må formodes at stamme fra et nærliggende hus eller anden trækonstruktion. Keramikken fra de store gruber kan dateres til yngre bronzealder.

Ca. 200 meter øst for feltet blev der afdækket og undersøgt et ca. 15 meter langt hus i form af 6 sæt tagbærende stolpehuller, som formodes at være fra samme tid.

Samlet set anbefaler museet klart, at der forud for byggemodning gennemføres arkæologisk prøvegravning, hvor dog cirka en 1/3 af arealet allerede er dækket af prøvegravningerne foretaget i 2012.
Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.
Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse
1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller
2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Efter § 8, stk. 2, nr. 1 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- der er tale om en plan, der giver mulighed for et begrænset antal boliger.

- der er ikke væsentlige bindinger eller naturinteresser indenfor eller i nærheden af lokalplanområdet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.