Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter dele af matr.nr. 1d, 4ai, 5a, 5b og 6 av, Ågerup by, Ågerup.
Området ligger centralt i forhold til Vipperød og omfatter et areal på ca. 8,6 ha.
Området ligger i gå/cykelafstand fra Vipperød station, som specielt efter etableringen af dobbeltsporet er et centralt og væsentligt trafikalt knudepunkt.
Desuden ligger lokalplanområdet i gå/cykelafstand fra byens skole, fra hal og sportsarealer samt fra butikker og sognehus.
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Kildevangsvej og mod øst af Roskildevej. Den sydlige afgrænsning udgøres af Nygårdsvej mens jernbanen danner afgrænsning mod vest. Lokalplanområdet ligger således om et meget velafgrænset område af veje, jernbane og bebyggelser.
Området er beliggende i landzone, men overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse.


Luftfoto af lokalplanområdet