Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 8d, Syvendekøb By, Skamstrup.
Dokument lyst d. 07.03.2006 nr. 8132-21 om kabler og evt. transformerstation.
Langs den østligste del (ca. 90 meter) af skellet mod nord ligger et lyslederkabel og et 10 kV kabel. Der er en respektafstand på 1 m på hver side af kablerne.

Dokument lyst d. 05.05.2009 nr. 6717-21 om kloakanlæg
Mellem vejene Kildeparken og Sofievej ligger en spildevands- og regnvandsledning. Ledningerne løber fra Sofievej mellem matr. 8t - 8u henover områdets friareal hvor de løber mellem matr. nr. 8n - 8o før de ender ved Kildeparken.
Uden forud indhentet tilladelse ved kommunen, er det forbudt, inden for et bælte i en bredde af 2,5 meter til hver side af et lodret plan gennem ledningerne, at opføre bebyggelse, samt foretage beplantning af træer med dybtgående rødder, at anbringe langsgående hegn af permanent karakter eller overhovedet iværksætte noget, der kan være til hinder for adgang til anlægget eller til skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejde.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 8ab, 8z, 8æ, 8d, 8u, 8v, 8x, 8e, 8aa, 8ø, 8y, 8r, 8q, 8l, 8k, 8i, Syvendekøb By, Skamstrup.
Dokument lyst d. 31.10.2008 nr. 23180-21 vedr. vedtægter for Grundejerforeningen Kildebjerget.
Der er i gældende lokalplan nr. 12.01 fastsat bestemmelser om grundejerforening for ejendomme i lokalplanområdet. Med vedtagelse af lokalplan nr. 12.03 aflyses lokalplan nr. 12.01 pånær bestemmelserne vedr. grundejerforening.