Lokalplanens indhold

Lokalplanen muliggør en ny boligbebyggelse i form af et etagebyggeri. Udformningen af bebyggelsesplanen er baseret på tre bærende principper, som muliggør en sammenhængende rekreativ forbindelse fra Fælleden til den resterende del af Holbæk Have, som vist på princip 1-3.

Princip 1, Grøn struktur: Bebyggelsen koncentreres mod syd samt en mindre del mod nord, begge i et varieret forløb fra sydøst mod nordvest. Bebyggelsen former, indrammer og markerer en grøn struktur på dette markante sted i overgangen mellem fælled og by.

Princip 1: Grøn kile

Princip 2, Flette by og landskab: I sin struktur henter bebyggelsesplanen inspiration i karakteren fra Seminariet, som fletter by og landskab i varierede strukturer.

Princip 2: Flette by og landskab

Princip 3, En moderne byport: Bebyggelsens horisontale karakter får en vertikal dimension i form af et boligtårn. Intentionen er, at boligtårnet iscenesætter og markerer byens og landskabets møde og den helt store skala på netop dette sted.

Princip 3: En moderne byport

Den nye boligbebyggelse tager højde for områdets unikke placering nær både bymidte og grønne rekreative arealer. Udover den rekreative forbindelse, muliggøres således en markant boligbebyggelse med en bymæssig tæthed. Tætheden i boligbyggeriet udløser til gengæld store grønne opholdsområder.

Bebyggelsen skal opføres i minimum 2 og maksimum 6 etager. Boligtårnet mod syd kan dog opføres i maksimum 10 etager. Bebyggelsen kan aftrappe i etageantal ligesom der også kan etableres tagterrasser. Aftrapningen af bebyggelsen kan understøttes af forsætninger og fremspring i facaden, hvilket sikrer at bygningerne, trods deres størrelse, ikke opleves som store, utilnærmelige blokke, men som bygninger der er tilpasset den menneskelige skala.

Delområder
­

Lokalplanområdet opdeles i tre delområder, som vist på kortbilag 5.
I. Delområde I er den grønne kile. I den grønne kile afsættes arealer til et stisystem, et lavningsforløb for regnvandsforsinkelse og nedsivning samt et regnvandsbassin.

II. Inden for delområde II kan der opføres boligbebyggelse. Delområdet er opdelt i tre byggefelter, som bl.a. fastsætter maksimalt etageantal og maksimal højde.

  • Byggefelt 1a: Minimum 2 etager og maksimum 6 etager.
  • Byggefelt 1b: Minimum 6 etager og maksimum 10 etager.
  • Byggefelt 2: Minimum 2 etager og maksimum 5 etager.

III. Delområde III udlægges til parkeringsareal og vejadgang.

Den maksimale bebyggelsesprocent for lokalplanområdet er 70. Det giver samlet set mulighed for at opføre maksimalt 13.510 etagemeter, hvilket svarer til ca. 135 boliger.

Den grønne kile, friarealer og beplantning

Lokalplanen sikrer at min. 20% af lokalplanområdet udlægges til en grøn kile. Den grønne kile er et fælles grønt område for alle beboere i boligområdet. Den grønne kile etableres centralt, mellem den nordlige og den sydlige bebyggelse, og er et væsentligt gennemgående element i bebyggelsesplanen, som også skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem den nye boligbebyggelse, fælleden, eksisterende nabobebyggelser samt kommende nabobebyggelser.

Den grønne kile anlægges med stier, bakker, en regnvandssø samt et snoet lavningsforløb for regnvandsforsinkelse og nedsvining. Regnvandssøen vil fremstå som et naturligt vandhul og brinkerne udføres med lav hældning, der gør det muligt at bruge arealet til ophold og aktivitet.

Der anlægges desuden legepladser målrettet småbørn, og fitnessfaciliteter for større børn og voksne, som kan bidrage med liv og aktivitet til nærområdet. Den grønne kile tilbyder også by- og haverum der inviterer til ophold og aktiviteter, ligesom området også skal indeholde en cykel-/gangsti for bløde trafikanter.
Udover den grønne kile skal der etableres friarealer svarende til min. 10 % af det samlede etageareal.

På den grønne kile og friarealerne bevares de eksisterende navr-alléer og andre udvalgte eksisterende træer så vidt muligt. Der suppleres med ny beplantning fx høje græsser, blomstrende og frugtbærende småtræer og buske.

Veje, parkering og stier

Vejadgang til området sker fra Kattegatsvej og Holbæk Have. Der skal etableres venstresvingsbaner for at sikre en fortsat god trafikafvikling på Holbæk Have og Kattegatsvej.
Adgangsvejene munder direkte ud i anlæg for fællesparkering og lokalplanområdet vil således ikke rumme veje og biltrafik internt i området. Parkering etableres i henhold til kommuneplanens norm for området, som siger 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
Stien i den grønne kile binder de rekreative stier i Fælleden sammen med stierne omkring Holbæk Have og videre ind til bymidten. Stien er således med til at understøtte og udbygge kommunens rekreative stinet.* Stien udformes som en gang- og cykelsti, målrettet de bløde trafikanter, og udlægges i en bredde på min. 6 m samt anlægges med en bredde på min. 4 m. Stien anlægges i fast belægning med belysning. Stierne vil fremstå indbydende, aktive og trygge, så de udgør et reelt alternativ til valg af bil som transportmiddel.
*) Det rekreative stinet i kommuneplanen omfatter nationale cykelruter, regionale rekreative stier og kommunale rekreative stier i byerne og i det åbne land. Se Stiplan for Holbæk Kommune her.

Hvor gang- og cykelstien krydser Kattegatsvej skal der etableres en sikker krydsning for de bløde trafikanter.

Cykelparkering placeres i den grønne kile, tæt på bebyggelsens opgange, hvor der er naturlig forbindelse til stisystemet. Der skal etableres overdækninger for cykler.

Terræn og klimasikring

Lokalplanen indeholder bestemmelser om terrænregulering og anviser områder hvor terrænregulering på mere end plus/minus 0,5 m må finde sted. Terrænbehandlingen planlægges og udformes ud fra en samlet plan, som også omfatter veje, stier og regnvandshåndtering.

Lokalplanen sikrer, at regnvand afledes og nedsives lokalt inden for området. For at fremtidssikre området mod effekterne af kraftige regnskyl og for at skabe rekreative oplevelser og øget biologisk mangfoldighed, skal der etableres grøfter og render til overfladisk lokal afledning af regnvand fra bygninger, veje og andre befæstede arealer. Regnvand ledes til et regnvandsbassin i områdets nordvestlige hjørne.

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om maksimal tilladte befæstelse inden for grundarealet.

Bebyggelsens udformning og udseende

De følgende visualiseringer, snit og skyggediagrammer tager alle udgangspunkt i det projekt, som vandt udbuddet. Lokalplanen muliggør dette projekt, men har også en indbygget rummelighed. Det betyder, at lokalplanen fx giver mulighed for at bygge i andre etageantal på visse steder. Lokalplanen giver også mulighed for at placere bebyggelsen en smule anderledes, bare det sker inden for byggefelterne. Lokalplanens muligheder er illustreret på kortbilag 5.

Der er fokus på solorientering, lys- og skyggeforhold samt muligheden for udsigt til den grønne kile, Fælleden og ind over Holbæk (for de højest beliggende lejligheders vedkommende). Derfor er der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget lavet skyggediagrammer til at belyse sol- og skyggeforhold, både internt i området men også i forhold til eksisterende nabobebyggelser.
Nedenfor ses diagrammer, som viser situationen i løbet af en dag ved henholdsvis: 1: Jævndøgn (20./21. marts og 22./23. september), 2: Sommersolhverv (21. juni) og 3: Vintersolhverv (21. december).

1: Jævndøgn (20./21. marts og 22./23. september)

2: Sommersolhverv (21. juni)

3: Vintersolhverv (21. december)

Størstedelen af den nye bebyggelse minder i højde og tæthed om det eksisterende i boligområdet syd for lokalplanområdet. I det sydøstlige hjørne giver lokalplanen mulighed for at opføre et boligtårn i op til 10 etager.
For at belyse den nye bebyggelses påvirkning på nærområdet er der, udover skyggediagrammerne, udarbejdet et række visualiseringer. Visualiseringerne viser den nye bebyggelse set fra fire forskellige standpunkter i nærområdet.

Placering af de fire standpunkter

Standpunkt 1 og 2

Standpunkt 3 og 4

Som det fremgår af visualiseringerne ønskes meget af den eksisterende beplantning bevaret ved projektet. Såfremt noget af den eksisterende beplantning fjernes vil mere af den nye bebyggelse være synligt. Den største del af bebyggelsen er primært i 2-3 etager, enkelte steder op til 5 og 6 etager, og afviger således ikke væsentligt fra det der allerede findes i området.

Boligtårnet i 10 etager er det markante punkt i lokalplanens muligheder. Som det ses på visualiseringerne, og snittet herunder, vil tårnet være synligt og tydeligt når man ankommer til lokalplanområdet. Det er netop intentionen, at boligtårnet på markant vis skal markere overgangen mellem by og natur.

 

Snit gennem bebyggelsen (snitretning: nord-syd, kigger mod øst)

Snit gennem bebyggelsen (snitretning: vest-øst, kigger mod nord)

Visualisering af den grønne kile (set fra sydøst)

Visualisering af lokalplanområdet (fugleperspektiv set fra sydøst)

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dkSitemap Print Forstør tekst Læs siden op