Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse klasse 2015, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

 

Byggeri og planlægning

I lokalplanen stilles krav om lavenergibyggeri. Ved orientering og udformning af bebyggelsens glasarealer skal det afsøges, at bruge sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. Endvidere skal det ved opførelse det enkelte byggeri tilstræbes, at der anvendes tekniske installationer med det lavest mulige energiforbrug, og at muligheden for nedbringelse af energiforbruget ved supplerende alternative energikilder som solvarme o.lign. afsøges.

 

Transport

Omdannelse af det tidligere erhvervsområde til et moderne bykvarter er en mulighed for at skabe nye tilvækstmuligheder med en meget central placering.
Eksisterende infrastruktur, veje og anden forsyning ”genbruges”, hvorved inddragelse af nyt land spares. Afstande og transport bliver mindre og mulighederne
for kollektiv betjening bedre. Dertil kommer, at eksisterende miljøproblemer fjernes eller mindskes ved omdannelsen.

 

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling

 

Natur

Den store naturattraktion i området er nærheden til fjorden. Ved realisering af lokalplanens indhold vil tilgængeligheden for offentligheden til vandarealerne forbedres, og sammenhængen til eksisterende stinet etableres langs havnefronten.
Der forefindes ikke inden for lokalplanområdet dyre- eller planteliv af væsentlig interesse.

 

Sundhed og trivsel

De aktiviteter og anlæg som muliggøres med lokalplanen skønnes at ville bidrage positivt til lokalområdet. Planen indeholder udlæg til sti og vejforløb der i højere grad end ved nuværende forhold vil skabe mulighed for sammenhængende gå og cykelture til fjorden fra den øvrige bymidte.
Lokalplanen udlægger arealet under hensyntagen til det omgivende miljø, herunder indpasning af bebyggelse, udsigtsforhold og visuel kontakt med fjorden fra den øvrige bymidte.
Ved omdannelse af området fra havnerelaterede erhverv til bolig- og centerformål medvirkes til at fjerne miljøbelastningen fra de tidligere erhverv, herunder støv- og støjgener, og derved generne for den eksisterende bymidte.
I den overordnede rammelokalplan 1.22 for udbygning af havneområdet beskrives omkring trafikstøj, ved en fuldstændig udbygning af det samlede havneområde – en fremtidig maksimalbelastningssituation – at der forventes en støjbelastning af en kommende bebyggelse langs Havnevej på op mod 67 dB på facaderne. Dette må ikke medføre en støjbelastning, der indendørs i bebyggelsens beboelsesrum overskrider 30 dB og udendørs på bebyggelsens friarealer i gårdrum m.v. overstiger 55 dB.