Servitutter

Servitutter lyst på matr. nr. 33b og 32f, Undløse By, Undløse:
Dokument lyst den 26.06.2003, nr. 19962-21.
Servitut om kabler m.v.

Servitutter lyst på matr. nr. 28f, 26e og 27h, Undløse By, Undløse.
Dokument lyst den 28.04.1999.
Servitut om registrerede og tinglyste affaldsdepoter m.v.

Servitutter lyst på matr. nr. 26e, 33c og 28f, Undløse By, Undløse.
Dokument lyst den 25.11.2008.
Servitut om kabler og transformerstation.

Private tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt) der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planens bestemmelser.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentlig at gennemføre planen.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en sevitutundersøgelse. Der er bla. tinglyst servitetter om vejretter og ledninger. Det er vurderet, at ingen af de undersøgte servitutter skal have indflydelse på indholdet i lokalplanen.

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.

Der bliver ikke aflyst servitutter i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.