I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er:
- At give mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik samt et ubemandet tankanlæg på Kalundborgvej i Holbæk.
- At fastlægge områdets disponering, herunder bl.a. placering af bebyggelse, parkeringsarealer og tilkørselsforhold.
- At fastlægge rammerne for bebyggelsens udseende.

2.1 Lokalplanområdet er angivet på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 2g, 2h, 16, del af 2a og del af 2cc, alle Allerup By, Tuse.

2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse til byzone.

 

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål med mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til 1.000 m². Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet er 1.000 m². Den eksisterende anvendelse til boligformål kan fortsætte, og eksisterende boliger kan udvide, bygge nyt m.v. som hidtil.

3.2 Der må i relation til dagligvarebutikken etableres personalefaciliteter, parkering og tekniske anlæg.

3.3 I tilknytning til parkeringsarealet kan der etableres et ubemandet tankanlæg, såfremt der forinden er sket en sammatrikulering af alle ejendomme inden for lokalplanområdet og ingen ejendomme længere anvendes til boligformål.

4.1 De dele af matr. nr. 2a og 2cc, begge Allerup By, Tuse, som indeholdes i lokalplanområdet, må kun udstykkes i henhold til lokalplanafgrænsningen, vist på kortbilag 1.

4.2 Der må foretages sammenlægning af matrikler inden for lokalplanområdet.

5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til maks. 30 for anvendelse til åben-lav og 45 for anvendelse til øvrige formål.

5.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne, vist på kortbilag 2.
Uden for byggefelterne kan der opføres mindre, sekundære bygninger, såsom cykelskure, kundevognsskjul, miljøstationer og teknikrum.
Såfremt en del af byggefeltet ikke anvendes til bebyggelse, kan dette anvendes til adgangs- og parkeringsareal.

5.3 Der kan etableres et ubemandet tankanlæg uden for byggefelterne.

5.4 Bebyggelse må opføres i maks. 2 etager, og intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over niveauplan kote 19.00.
Note: Uanset Bygningsreglementets bestemmelser om højde og afstand til skel, kan der bygges til byggefeltets afgrænsning og i den højde, der er angivet i §§ 5.2 og 5.4.

6.1 Ny bebyggelse må kun udføres med ensidig taghældning eller fladt tag. Taghældningen må maks. være 15 grader.

6.2 Bygningernes facader må kun fremstå som enten blankt murværk i teglsten eller pudset, filtset eller vandskuret mur. Mindre facadepartier kan udføres i andre materialer, såsom glas, træ, eller metalbeklædning.

6.3 Der skal etableres vinduer svarende til min. 20 % af facadearealet mod Kalundborgvej samt min. 10 % af facadearealet mod parkeringsarealet. Vinduer må ikke blændes eller på anden vis tildækkes.

6.4 Tankanlæg kan etableres i andre materialer.

6.5 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage eller facader. Dog må mindre bygningsdele som solfangere, indgangspartier og vinduer være i glas eller lignende.

6.6 Såfremt der opsættes solfangere, solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solvarme, skal disse opsættes som en integreret del af bebyggelsens klimaskærm, og i øvrigt tilpasses bygningens arkitektoniske helhed.

6.7 Tekniske installationer vedrørende ventilation og lignende skal integreres i bygningen.

7.1 Der skal udlægges areal til adgang, parkering og varelevering, som vist på kortbilag 2.

7.2 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Kalundborgvej. Overkørsler skal udlægges i princippet som vist på kortbilag 2.
Der kan maksimalt etableres 1 overkørsel pr. ejendom, dog kan der ved en sammatrikulering af alle ejendomme inden for lokalplanområdet, være i alt 2 overkørsler til ejendommen.

7.3 Alle manøvrer i forbindelse med varelevering skal foregå på egen grund.

7.4 Der er tinglyst en vejbyggelinje20 m. (+ højde-/passagetillæg på 1,5 gange højdeforskellen plus1 m) målt fra vejmidte langs Kalundborgvej, i princippet som vist på kortbilag 2. Arealet mellem byggelinje og vejskel skal friholdes for anlæg af blivende karakter, dog kan der etableres overkørsel, parkering, henvisningsskilte til parkering og varelevering samt én pylon eller ét skilt pr. virksomhed inden for byggelinjen.

7.5 Der skal udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål.

7.6 Der skal nær indgangen til butiksbebyggelsen etableres mindst 1 parkeringsplads forbeholdt handicapkøretøjer.

7.7 Der skal i forbindelse med etablering af dagligvarebutik udlægges 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal. Cykelparkering skal etableres nær indgangen.

7.8 Der skal etableres en fodgængerankomst med en placering i princippet som vist på kortbilag 2 og 3.

7.9 Adgangs- og parkeringsarealer skal ved om- og nybygning samt ændret anvendelse etableres som fast belægning.

8.1 Skiltning og reklamering på bygningers facader, gavle og indgangsparti skal udføres som enkeltstående bogstaver, tal og logoer med en maks. højde på 0,7 m. Facadeskiltning må ikke få karakter af facadebklædning.

8.2 Bogstaver, tal og logoer må være indvendig belyst, eller kan etableres som enkeltbogstaver med bagudrettet lys på facaden. Belysning må ikke være til blændingsgene for forbipasserende eller naboejendomme.

8.3 Skiltning, der er synlig fra vej, må ikke være bevægelig.

8.4 Der kan inden for lokalplanområdet placeres pyloner, tårne og lignende opstandere til skiltning, med en placering som vist på kortbilag 2. Pyloner, tårne og lignende opstandere må ikke være højere end 5 m og maks. 1,5 m brede. Der kan kun etableres én pylon pr. virksomhed.

8.5 Der kan opsættes mindre henvisningsskilte inden for lokalplanområdet på maks. 1,2 m højde.

8.6 Skiltning mod vej skal relatere sig til ejendommens virksomhed og der må ikke opsættes tilbudsskilte mod vej.

9.1 Inden for lokalplanens område må der efter byggemodning ikke ske terrænregulering ud over 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn, og ikke nærmere naboskel end 1 m.

9.2 I forbindelse med byggemodning kan der etableres støttemur i skel langs lokalplanområdets vestlige og nordlige afgrænsning, i princippet som vist på kortbilag 2 og 4. Støttemuren kan etableres i en højde på op til 2,5 m målt fra eksisterende omgivende terræn.

9.3 Langs lokalplanområdets nordlige skel skal der etableres fast hegn. Hegnet skal udføres med beplantning, så det fremstår grønt mod jernbanen.

9.4 Langs lokalplanens vestlige grænse skal der etableres et lægivende og tæt beplantningsbælte, i princippet som vist på kortbilag 2. Beplantningen skal være af naturligt hjemmehørende arter, som for eksempel tjørn, rose, syren, bøg, røn og eg. Beplantningen må ikke topkappes.

9.5 Langs Kalundborgvej skal der etableres en lav hæk, i princippet som vist på kortbilag 2. Hækken skal etableres med en højde på maks. 0,9 m, og skal være af arterne bøg, avnbøg eller vintereg.

9.6 Ubefæstede arealer skal etableres som græsarealer.

9.7 Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i visuelt tæt hegnede arealer.

9.8 Ubebyggede arealer skal ved beplantning og befæstelse gives et ordentligt udseende. Henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg, opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

9.9 Der kan etableres fast hegn i skel mellem ejendommene internt i lokalplanområdet. Såfremt der internt i lokalplanområdet konstateres støjgener fra virksomheder skal hegnet etableres som støjhegn.

10.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til, at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

10.2 Ledninger skal udføres som jordkabler.

10.3 Belysning skal etableres, så der er god orientering for både kørende og gående trafik. Belysningen skal etableres som nedadrettet belysning under hensyntagen til det nærliggende boligområde.

11.1 Ved etablering af dagligvarebutik og tankanlæg skal det sikres, at virksomheden ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser.

12.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal den aktuelle bebyggelses del af adgangs- og parkeringsarealerne, jf. § 7.1, samt hegn og plantebælter, jf. §§ 9.3-9.5, være etableret.

12.2 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse, skal den være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

13.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

13.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.