Kortbilag 1. Eksisterende forhold

 

Kortbilag 2. Byggefelter og byggelinjer

Kortbilag 3a. Illustrationsplan

 

Kortbilag 3b. Illustrationsplan

Kortbilag 4. Principsnit