Borgerinddragelse

Forfase og idémøde

Der er gennemført en offentlig høringsperiode fra den 13. februar 2012 til 18. marts 2012 og der er afholdt et indledende idémøde for alle interesserede den 29. februar 2012 på Holbæk Bibliotek. Til mødet informerede en planlægger fra Holbæk Kommune om planprocessen, mens bygherrerådgiver præsenterede det ansøgte projekt. Efterfølgende drøftedes en række forhold omkring projektet og der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med bidrag.

Særligt forhold omkring dagligvarebutikkens placering og udformning blev drøftet. Blandt forslagene fra de fremmødte var et beplantningsbælte mod vest og levende hegn mod Kalundborgvej.

Skriftlige høringssvar

Efter mødet kunne indsendes skriftlige høringssvar til overvejelse i den videre planlægning af området. Der er i den forbindelse indkommet fem høringssvar, hvoraf det ene er en underskriftsindsamling med 55 underskrifter. Høringssvarene udtrykker både skepsis og optimisme omkring det foreslåede projekt. Der blev i særlig grad udtrykt skepsis omkring det ubemandede tankanlæg.

I den efterfølgende fase med udarbejdelse af et lokalplanforslag er nogle af høringssvarene blevet indarbejdet og bl.a. er det kun muligt at etablere et tankanlæg, såfremt der forinden er sket en sammatrikulering af alle ejendomme inden for lokalplanområdet og ingen ejendomme længere anvendes til boligformål.

Offentlig høring af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg 33 og lokalplan 2.65 har været i offentlig høring i perioden fra den 28. juni 2012 til den 24. august 2012.

I høringsperioden er der indkommet otte skriftlige høringssvar til planforslagene. Høringssvarene omhandler primært en modstand mod etablering af en dagligvarebutik og et tankanlæg. Modstanden kommer primært fra naboer og begrundes med formodninger om trafikale problemer samt at der ikke menes at være behov for en dagligvarebutik i området.

Der har været afholdt et offentligt møde om lokalplanforslaget den 9. august 2012. Referatet er vedhæftet sagen som bilag 2. På borgermødet blev der primært drøftet de samme problemstillinger som i høringssvarene. De fremmødte beboere udtrykte bekymringer omkring det at få en dagligvarebutik som nabo med de gener det måtte medføre. De var ligeledes bekymrede for den trafikale løsning og så helst projektet med en anden placering i vestbyen.

På baggrund af borgermødet, og de indkomne bemærkninger, er der foretaget mindre ændringer i lokalplanen, bl.a. er der tilføjet et afsnit med trafikvurderingens konklusioner.

Skitsen som blev præsenteret til idémødet den 29. februar 2012.