Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for at etablere en enkeltstående dagligvarebutik og et ubemandet tankanlæg. Tankanlægget kan først etableres, når der er sket en sammatrikulering af alle ejendomme inden for lokalplanområdet og ingen ejendomme længere anvendes til boligformål.

Den fremtidige dagligvarebutik skal primært dække dagligvareforsyningen i lokalområdet samt kunder fra de to indfaldsveje Kalundborgvej og Nykøbingvej.

Lokalplanen giver mulighed for, at den enkeltstående dagligvarebutik kan opføres med et butiksareal på op til 1.000 m². Derudover kan der opføres op til 200 m² bruttoetageareal til personalefaciliteter jf. Planlovens bestemmelser.

Placering af byggeri

Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, der er vist på lokalplankortet, se kortbilag 2. Placeringen af byggefelter overholder de eksisterende vejbyggelinjer.

Den planlagte dagligvarebutik er på maks. 1.000 m² bruttoetageareal og skal placeres i den nordvestligste del af lokalplanområdet. Dette sikrer størst mulig afstand til eksisterende boliger inden for lokalplanområdet. Syd og øst for butikken skal etableres et parkeringsareal.

Såfremt en del af et byggefelt ikke anvendes til bebyggelse, kan det i stedet anvendes til adgangs- parkerings- og vareleveringsareal.

Ubebyggede arealer

Der skal etableres et fast hegn langs lokalplanområdets nordlige grænse mod baneterrænet, som kan etableres som støjhegn, såfremt det er nødvendigt for at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for jernbanestøj. Der kan ligeledes etableres fast hegn i skel mellem de enkelte ejendomme inden for lokalplanområdet, såfremt det er nødvendigt i forhold til overholdelse af støjgrænser.

Langs områdets sydvestlige grænse mod marken skal der etableres et beplantningsbælte for at skabe en harmonisk overgang mellem byområdet og det åbne land. Beplantningsbæltet skal have karakter af en tæt og lægivende beplantning og skal bestå af hjemmehørende arter, som for eksempel tjørn, rose, syren, bøg, røn og eg.

Langs Kalundborgvej skal der etableres en lav hæk med en højde på maks. 0,9 m, der adskiller parkeringsarealet og vejen, og som samtidig vil udgøre et sammenhængende element inden for lokalplanområdet.

Da terrænet skråner en del mod nord, er der behov for terrænregulering af arealet. I forbindelse med byggemodningen kan der ske en udjævning af terrænet internt på arealet, og terrænspringet kan optages i en støttemur på op til 2,5 m højde. Mod vest optages terrænspringet med en høj sokkel på bygningen, der skjules af beplantningsbæltet.

Efter byggemodning kan der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn, og ikke nærmere naboskel end 1 m.

Bebyggelsens udseende

Lokalplanområdet ligger mellem store eksisterende boligområder og på grænsen til et landbrugsareal. Ny bebyggelse skal derfor etableres som bymæssig bebyggelse, men samtidig forholde sig til det åbne land.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en butiksbebyggelse i områdets vestlige del, som ved hjælp af et beplantningsbælte afskærmes i forhold til markerne og landbrugsarealet.

Regulering af bygningshøjder, etageantal og bebyggelsesprocent er fastlagt i kommuneplantillægget, som følger lokalplanen. Bygningshøjden fastlægges heri til maksimalt 8,5 m og der tillades maksimalt 2 etager.

Bebyggelsesprocenten er fastlagt til maks. 30 ved anvendelse til åben-lav bebyggelse og maks. 45 ved anvendelse til andre formål, såsom butiksformål.

Dagligvarebutikken skal primært opføres i blank eller pudset tegl, mens mindre bygningsdele, som eksempelvis indgangspartiet, kan opføres i andre materialer, såsom glas, metal eller træ.

Dagligvarebutikken skal udformes med glaspartier, så det liv, der er i butikken kan fornemmes fra Kalundborgvej og parkeringsarealet. Sammen med beplantningen skal glaspartierne være med til at understøtte livet i byrummet omkring butikken.

Ny bebyggelse skal opføres med fladt tag eller ensidig taghældning på maksimalt 15 grader. Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage eller facader, da refleksionerne kan være til gene for naboer og trafikanter.

Adgang og parkering

Dagligvarebutikken får vejadgang fra en ny overkørsel til Kalundborgvej. Der kan maksimalt etableres 1 overkørsel pr. ejendom, dog kan der ved sammatrikulering af alle ejendommene inden for lokalplanområdet, være i alt 2 overkørsler til ejendommen.

Der skal jf. Holbæk Kommuneplan 2007 – 2018 etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 25 m² etageareal til butiksformål, hvilket svarer til 40 parkeringspladser ved etablering af dagligvarebutik på 1.000 m².

Tæt på Kalundborgvej og butiksindgangen placeres cykelparkering.

Illustrationsplan

 

Frivillig udbygningsaftale om infrastruktur

I forbindelse med lokalplanen er der planlagt en række infrastrukturforbedringer. Disse infrastrukturforbedringer er aftalt gennem en frivillig infrastrukturudbygningsaftale. Denne aftales indhold er indskrevet i lokalplanens bestemmelser som en betingelse for lokalplanens gennemførelse.

De planlagte forbedringer er illustreret på kortbilag 3 og omfatter bl.a.:

  • Etablering af en venstresvingsbane på Kalundborgvej for trafik ind mod Holbæk.
  • Etablering af støttepunkt på Kalundborgvej for krydsende fodgængere fra busstopsted og boligområdet syd for Kalundborgvej.
  • Etablering af ny buslomme/fremrykket busstoppested på nordsiden af Kalundborgvej og fortov fra busstop til ny dagligvarebutik.

Udbygningsaftalen er godkendt samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

Note: I henhold til Planlovens § 21B kan der indgås aftale mellem privat bygherre og en offentlig myndighed om finansiering af infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mm.), der er nødvendige for realisering af projektet.

Se illustration af udbygningsaftalens indhold (pdf)