Lokalplanområdet

Lokalplanområdets placering i bydelen

Lokalplanområdet er beliggende ved Kalundborgvej i bydelen Allerup i den vestlige del af Holbæk. Lokalplanområdet er et trekantet areal, som afgrænses mod nord af et baneterræn og Nykøbingvej, mod sydvest af et landbrugsareal og mod sydøst af Kalundborgvej.

De omgivende områder syd for Kalundborgvej og nord for banen og Nykøbingvej er primært boligområder med åben-lav bebyggelse i 1-2 etager.

Lokalplanområdets afgrænsning

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 2g, 2h, 16, del af 2a og del af 2cc, alle Allerup By, Tuse og udgør tilsammen et areal på ca. 0,5 ha.

Inden for lokalplanområdet ligger der i dag 3 ejendomme, som anvendes til boligformål. Langs den vestligste ejendom løber en grusvej, der betjener ejendommen Kalundborgvej 202A, beliggende ca. 500 m vest for lokalplanområdet. Denne grusvej påtænkes flyttet i forbindelse med en realisering af denne lokalplan og en del af vejarealet inddrages i lokalplanområdet.

Terrænet skråner jævnt fra Kalundborgvej ned mod baneterrænet hvor det ender i en beplantet skrænt. Terrænregulering i forbindelse med realisering af denne lokalplan skal ske under hensyntagen til naboejendomme og baneterrænet.

Lokalplanområdets placering i bydelen

Lokalplanområdets afgrænsning