Statslig og regional planlægning

Planloven

Planlovens § 5 n giver mulighed for, at der uden for bymidter og bydelscentre kan planlægges for enkeltstående dagligvarebutikker, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning.

Den planlagte dagligvarebutik skal primært betjene lokalområdet i Allerup samt kunder fra de to indfaldsveje Kalundborgvej og Nykøbingvej.

Der kan argumenteres for en efterspørgsel i lokalområdet da der er ca. 1,5 km til centerområdet ved Stenhus Station, ca. 2,4 km til Slotscentret og det samme til Brugsen i Tuse.

Kommuneplan 2007-2018

Lokalplanens formål stemmer overens med intentionerne i Holbæk Kommuneplan 2007–2018, hvor et af kommuneplanens mål vedrørende detailhandel er ”at sikre en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele.”

Kommuneplantillæg

Samtidig med vedtagelse af denne lokalplan er der ligeledes vedtaget tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2007 - 2018. Kommuneplantillægget har til formål at udlægge lokalplanområdet til centerformål med mulighed for at etablere en enkeltstående dagligvarebutik samt et ubemandet tankanlæg.

Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 30 for den enkelte ejendom ved anvendelse til åben-lav bebyggelse og 45 ved andre formål, såsom butiksformål.

Den maksimale bygningshøjde inden for området fastlægges til 8,5 m og maksimalt 2 etager.

Lokalplanen er således i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

Ny kommuneplanramme

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Lokalplanens område er dermed omfattet af kystzonen, der er defineret som et 3 km bredt bælte langs de danske kyster. Zonen kan variere i bredde efter forholdene i kystlandskabet. Inden for denne zone skal der efter Planloven redegøres for, hvordan det område, der planlægges for, påvirker kysten visuelt. Inden for lokalplanens område bliver der givet mulighed for byggeri i en højde på maks. 8,5 m, som svarer til det eksisterende byggeri på grunden og de omgivende områder.

Lokalplanområdet ligger ved lokalplanens udarbejdelse i landzone, men er allerede bebygget og fremstår som en del af det eksisterende byområde. Lokalplanområdet indgår ikke som en direkte del af kystområdet og er desuden adskilt fra kysten af både bebyggelse og beplantning. Det vurderes derfor ikke, at der vil være planmæssige argumenter imod at inddrage området i byzonen, ligesom det vurderes, at påvirkningen af kystlandskabet ved en realisering af lokalplanens byggemuligheder vil være ubetydelig i forhold til situationen i dag.

Kystnærhedszonen omkring Holbæk By

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Etableringen af en dagligvarebutik vil medføre en bedre forsyning af dagligvarer for de nærliggende boligområder i den vestlige del af Holbæk, og da dagligvarebutikken desuden er placeret ved en af indfaldsvejene til Holbæk, vil butikken ligeledes være et supplement for pendlere til og fra Holbæk.

En dagligvarebutik vil naturligt medføre mere trafik til et område, men da kunderne til butikken primært må forventes at være folk der allerede i dag enten bor i området eller kører forbi det til eller fra arbejde, vurderes der ikke at ske store ændringer i den trafikale situation i området. Der kan dog forventes mere svingende trafik til og fra området. Derfor udvides Kalundborgvej ud for butiksområdet for at skabe plads et midterareal, som den svingende trafik kan benytte.

Butikken vil i størrelse og udformning svare til en gennemsnitlig dagligvarebutik, og med lokalplanen sikres det at der etableres en overgang mellem det åbne land og den nye bebyggelse ved etablering af et højt beplantningsbælte.

Dagligvarebutikken skal udformes med glaspartier, så det liv, der er i butikken kan fornemmes fra Kalundborgvej og parkeringsarealet. Sammen med beplantningen skal glaspartierne være med til at understøtte livet i byrummet omkring butikken.

Butikken placeres med gavlen mod Kalundborgvej, og vil derfor i facadelængde mod vejen ikke adskille sig væsentligt fra de øvrige bebyggelser langs Kalundborgvej, som primært består af parcelhuse.

Diverse udpegninger

Drikkevandsinteresser

Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD), og det ligger ikke i beskyttelseszone for boringer. Lokalplanområdet ligger inden for et indvindingsopland. Drikkevandsinteresserne er forenelige med den planlagte anvendelse, idet spildevand og overfladevand opsamles på befæstede arealer og ledes til offentlig kloak.

 

Trafikforhold

Lokalplanområdet ligger ved Kalundborgvej, som er en hovedfærdselsåre i Holbæk. De seneste trafikmodeller viser, at der kører ca. 6.300 biler om dagen på Kalundborgvej. Trafikmodellen er baseret på en trafiktælling fra 2007, og indebærer en fremskrivning af dette tal.

Trafikvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget blev der lavet en trafikvurdering af et eksternt konsulentfirma.

Trafikvurderingens konklusion er, at lokalplanens realisering ikke vurderes at give mærkbare ændringer i trafikken i området, herunder T-krydset med Nykøbingvej, da langt den største del af trafikken til lokalplanens område vil være trafik, der i forvejen kører på Kalundborgvej og til dels Nykøbingvej.

Trafikvurderingen anbefaler at der anlægges en venstresvingsbane ud for dagligvarebutikken.

Lokalplanen sikrer at der, for at fastholde fremkommeligheden på Kalundborgvej, laves en udvidelse af vejen mod nord på strækningen forbi butiksområdet. Udvidelsen giver mulighed for at anlægge en svingbane i midten af vejen, der kan bruges både af bilister til butikken og til Rødkælkevej samt de eksisterende boliger langs Kalundborgvej. Midt på strækningen etableres et helleanlæg, som fodgængere, der krydser Kalundborgvej, kan benytte som støttepunkt.

Holbæk Kommune er vejmyndighed for Kalundborgvej.

Kollektiv trafik

Lokalplanområdet betjenes af lokale og regionale busforbindelser, som kører mellem Holbæk St. og Hagested, Kalundborg St. og Tuse. Der er et stoppested på Kalundborgvej v. Rødkælkevej, lige ud for den planlagte dagligvarebutik. Busstoppestederne flyttes til en placering ved den nye fodgængerhelle på Kalundborgvej. I forbindelse med busstoppestedet og fodgængerhellen etableres der på den nordlige side af vejen et nyt fortov ud for butiksområdet.

Offentlig service

Holbæks dagtilbud har pladsgaranti. Nærmeste institution er Lille Vestervang som er en integreret institution med vuggestue og børnehave. Lokalplanområdet hører under dagplejedistrikt Holbæk Vest.

Holbæk har frit skolevalg. Området er en del af Tuse Skoles distrikt. Fra august 2012 bliver Tuse Skoles distrikt lagt sammen agt sammen med Udby Skole.

Områdets ældreservice findes på aktivitetscentret Stenhusbakken i Holbæk.

Om Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises i øvrigt til hjemmesiden www.holbaek.dk