Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for en bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for nedbringelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

 

Transport

Lokalplanen giver mulighed for at placere en dagligvarebutik i et underforsynet lokalområde. Det vil umiddelbart betyde en kortere afstand for lokalområdets beboere til en dagligvarebutik, og dermed en reduktion af beboernes transportbehov. Derudover vil dagligvarebutikken kunne betjene de pendlere, der hver dag kører til og fra Holbæk ad Kalundborgvej. Ved at kunne handle på vejen, kan pendlerne spare både tid og transport.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Natur

Lokalplanområdet fremstår i dag bebygget og indeholder ikke naturområder, som vil blive påvirket af en omdannelse. Derudover friholder lokalplanen et grønt bælte til levende hegn langs lokalplanområdets sydvestlige grænse med henblik på at skabe en overgang mellem bebyggelsen og det åbne land.

Sundhed og trivsel

Placeringen af dagligvarebutikken vil give beboerne i Allerup bedre muligheder for at gå og cykle til dagligvareindkøb. Der er desuden fastsat krav om etablering af støjafskærmning mod jernbanen samt internt i lokalplanområdet, såfremt der konstateres støjgener.