Energi og forsyning

Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS-NVE.

SEAS-NVE

Varmeforsyning

Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for kollektivt varmeforsyningsområde og der er mulighed for naturgasforsyning fra Dong Energy.

Ejendommene i lokalplanområdet er pålagt tilslutningspligt.

Dong energy

Supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, § 15 stk. 2.

 

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Allerup vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret.

Spildevandsledningen til ejendommene Kalundborgvej 200 og 202 går henover ejendommen Kalundborgvej 198.

Jf. Spildevandsplanen fastsættes befæstelsesgraden for et område til centerformål til 0,7. Befæstelsesgraden angiver, hvor stor en brøkdel af regnvand/overfladevand, der maksimalt må afledes til det offentlige kloaksystem fra en ejendoms areal.

Yderligere afledning af regnvand kan ske gennem lokal afledning af regnvand (LAR) ved for eksempel nedsivning eller forsinkelse af regnvandet.

Der tages stilling til den konkrete afledning af regnvand ved en eventuel byggeansøgning.

En mindre del af området er dog ikke omfattet af den gældende spildevandsplan, så lokalplanen tjener som grundlag for et tillæg til Spildevandsplanen.

Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune.

Note: En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet overfladevand må afledes til kloaksystemet, hvorimod en befæstelsesgrad på 1 svarer til, at overfladevand fra hele matriklens samlede areal må afledes til kloaksystemet.

 

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune. Administration af regulativerne varetages af Holbæk Kommune.