Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projektforlag. Lokalplanområdet er ved udarbejdelsen af lokalplanen privat ejet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodningen, vil blive gennemført på ejernes foranledning. Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få.

Lokalplanen medfører ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår lokalplanens bestemmelser skal realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.