Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ophævelse af landbrugspligt

På ejendommen matr. nr. 2a, Allerup By, Tuse, i den vestligste del af lokalplanområdet er der noteret landbrugspligt ifølge landbrugsloven. For at området kan overgå til blandet bolig- og erhvervsformål forudsættes landbrugspligten ophævet efter landbrugslovens § 7. Ansøgning om ophævelse af landbrugspligt skal stiles til Jordbrugskommissionen i Statsforvaltningen Sjælland, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbi