I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er

  • at området kan anvendes til erhvervsformål med butikker til særlig pladskrævende varer samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed.
  • at området udlægges til lokalcenter med én dagligvarebutik
  • at fastlægge retningslinjer for placering og udformning af ny bebyggelse og
  • at fastlægge principper for indretning af udendørsarealer

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1

2.2 Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 2i Langerød, Holbæk Jorder og del af matrikelnummer 2f Langerød, Holbæk Jorder, samt alle matrikler der efter den 12. september 2012 udstykkes inden for området.

2.3 Området ligger i landzone. Med Byrådets offentliggørelse af den vedtagne lokalplan overføres det på kortbilag 1 viste område til byzone.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål så som butikker til særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed.
Særlig pladskrævende varer omhandler alene biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Inden for lokalplanområdet kan der etableres én dagligvarebutik på 1.000 m2.

Ovennævnte funktioner må etableres i miljøklasse 1-4.

Detailhandel uden aktiviteter eller vareindlevering i tiden 18-07 er miljøklasse 3, men kan ved vareindlevering om natten være miljøklasse 4. De øvrige anvendelser kan være miljøklasse 1-4 afhængig af bl.a. de trafikale forhold. Tankanlæg er sædvanligvis miljøklasse 3.

3.2 Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder A, B og C.

3.3 Delområde A må anvendes til én dagligvarebutik på maksimalt 1.000 m2.

3.4 Delområde B må anvendes til butikker til møbler og særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Den maksimale butiksstørrelse er på 8.000 m2 for særlig pladskrævende varer.

Bruttoetagearealet beregnes efter reglerne i bygningsreglementet.

3.5 Delområde C - må anvendes til fælles vej.

4.1 Delområde A, B og C kan udstykkes i 3 områder efter principperne som vist på kortbilag 2

 

5.1 Bebyggelsensprocenten for den ejendom må ikke overstige 55 procent.

5.2 Bebyggelsen må opføres i højst 2,5 etager i delområde A og B

5.3 Bebyggelsen må ikke overstige 11 meter målt fra terræn i delområde A og B

5.4 Bebyggelsen skal overholde byggelinjen på 20 meter fra vejmidten af Omfartsvejen.

5.5 Bebyggelsen må kun placeres inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 2

Facade

6.1 Bebyggelse på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg og farve m.v.
Der lægges særlig vægt på, at bebyggelsen fremtræder præsentabelt og ordenligt mod Omfartsvejen og Søstrupvej.

6.2 Udvendige bygningssider skal udføres i materialer som beton, pudset tegl, granit, glas samt monterede facadebeklædninger som skærmtegl, eternitbeklædning, zink eller lignende.
Andre materialer som fx. metalplader eller træbeklædning kan indgå i dele af bygningsfacaderne.
Udvendige bygningssider må ikke fremstå som haller i plademateriale, stålplader mv.

6.3 Der skal etableres vinduer svarende til mindst 20 procent af facadearealet i facader mod Omfartsvejen og mod Søstrupvej.
Disse vinduer må ikke blændes eller på anden vis tildækkes.

6.4 Synlig sokkelhøjde fra terræn må højst være 70 cm. Sokkelkote 32,55

6.5 Udvendige bygningssider skal fremtræde med et sammenhængende farvevalg for ejendommen under ét.

6.6 Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort.
Stærke signalfarver kan anvendes i begrænset omfang ved indgangspartierne.

Tage

6.7 Tage må kun udføres med en taghældning mellem 0 og 15 grader eller mellem 30-45 grader.

6.8 Til tagbeklædning må kun anvendes tagpap, zink, kobber, alumininium, stål eller beklædte trapezplader eller tegl

Veje

7.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Søstrupvej som vist på kortbilag 2 og udføres i princippet som vist på skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag 5.

7.2 Vej a-a skal udlægges som privat fællesvej og tilsluttes Søstrupvej som vist på kortbilag 2 og udføres i princippet som vist på skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag 5.

7.3 Vej a-a udlægges med en bredde på 11 meter med en vejbanebredde på 3,25 meter og udføres i princippet som vist på skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag 5. Vejen skal udføres i asfalt.
Stier og fodgængerzoner
Fortov y-y skal udlægges med en bredde på 1,75 meter og cykelstien z-z skal udlægges i en bredde på 3,0 meter og udføres i princippet som vist på skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag 5. Cykelstien skal udføres i asfalt.
Den interne gangsti x-x skal udlægges i en bredde på 2,0 meter. Gangstien skal udføres med belægningssten i mørke grå farver og hæves i niveau og udføres i princippet som vist på skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag 5..

Parkering

7.4 Inden for den enkelte ejendom skal der etableres det nødvendige antal parkeringspladser, dog mindst

  • 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker
  • 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal for øvrige butikker og erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv
  • 1p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal for engrosvirksomheder, lager, værksteder mv.

7.5 Parkeringspladser skal udlægges med en størrelse på mindst 2,5 x 5 meter.
Parkeringsarealerne udlægges i belægningsten i 3 grå farver .

7.6 Herudover skal der etableres det nødvendige antal cykelparkeringspladser , svarende til

  • 1 plads pr. 3 ansatte og
  • 1 plads pr. 100 m2 bruttoetageareal ekskl. lagerareal

7.7 Langs den interne gangsti skal der indrettes felter med bede med stedsegrønt bunddække og opstammede træer samt belysning. Der skal plantes træer som fx. røn, lind, ahorn og eg.
Træer, der placeres inden for belagte arealer, skal sikres planteøer svarende til mindst 10- 15 m2 jord pr træ.

8.1 Den enkelte virksomhed eller ejendom må kun reklamere med virksomhedens navn og logo. Produktreklamer og reklamer for andre firmaer kan ikke tillades.

8.2 Skilte må ikke være gennemlyste - kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste.

8.3 Billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke anvendes.

8.4 Skiltning og markiser skal tilpasses bygnings størrelse og arkitektur sam følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens kendetegn ikke sløres.

Facadeskilte

8.5 På bygningsfacade må kun skiltes med virksomhedens navn og logo. For delområde B kan det tillades at der opsættes ét skilt på facaden ud mod Omfartsvejen med åbningstider såfremt det opsættes med enkelte løse bogstaver direkte på facaden. Skiltet skal tilpasses og underordnes facadens størrelse.
Vinduer, døre, bygningsdetaljer og lignende må ikke tildækkes af skilte. Der må ikke skiltes over tagryg/tagkant.

Henvisningsskilte

8.6 Der må der opsættes højst 3 funktionsbestemte henvisningsskilte som vare- ind- og udkørselskilte pr. butik eller virksomhed.
Sådanne skilte må have en skilteflade på max. 0.7 m2 og skal tilpasses omgivelserne. Fritstående skilte skal placeres så overkanten er højst 1,2 meter over terræn.

Fritstående skiltepyloner

8.7 Der kan opsættes én skiltepylon pr virksomhed ud mod Omfartsvejen i en max højde af 4 meter målt fra terræn og med en max. bredde på 1,5 meter.

8.8 I tilfælde af flere butikker på en ejendom, skal skiltning ske ved en fælles skiltepylon.

8.9 Der reserveres et areal til én fælles skiltepylon. Pylonen må opsættes når hele området i Megacenter II er udbygget og altså ikke kun for de 2 butikker som denne lokalplan muliggør. Skiltepylonen må opføres med en max. højde på 6 meter og med en max bredde på 1,5 meter. Arealet er vist på kortbilag 2 med skraveret signatur.

Beplantning

9.1 Der skal etableres skærmende beplantning i en bredde af ca. 20 meter mod Omfartsvejen, som angivet på kortbilag 4. Beplantningsbæltet skal fremstå som en egnskarakteristisk beplantning med grupper af større træer hvor under der er en lav buskbeplantning. De større træer kan opstammes således at der på sigt kan sikres et kik ind på facaden under træets krone. Beplantningsbæltet skal udformes med en tæthedsgrad som giver lejlighedsvis mulighed for indsyn til erhvervsområdet og de nordvendte glaspartier. Beplantningsbæltet skal vedligeholdes gartnermæssigt korrekt, herunder kan foretages tynding og udrensning

9.2 Der skal etableres skærmende beplantning i en bredde af ca. 10 meter mod Søstrupvej, som angivet på kortbilag 4. Beplantningsbæltet skal fremstå som en egnskarakteristisk beplantning med grupper af større træer hvor under der er en lav buskbeplantning. De større træer kan opstammes således at der på sigt kan sikres et kik ind på facaden under træets krone. Beplantningsbæltet skal udformes med en tæthedsgrad som giver lejlighedsvis mulighed for indsyn til erhvervsområdet og de østvendte glaspartier. Beplantningsbæltet skal vedligeholdes gartnermæssigt korrekt, herunder kan foretages tynding og udrensning

9.3 Der skal udlægges areal som grønne forarealer, der skal tilsåes og vedligeholdes som klippende græsarealer.

9.4 Beplantningen i beplantningsbæltet skal bestå af stedtypiske træer som fx eg, lind, røn og ahorn og buske som fjeldribs, buskroser, potentilla, ribes, snebær under trægrupperne.
Der må i grønne forarealer ikke etableres parkering, belægning og faste anlæg med undtagelse af skiltning.

9.5 For delområde B gælder at hegn i skel kan etableres som et tråd hegn der enten dækkes i form af klatrende planter eller en lav hæk i puhr eller trægrupper.

9.6 Hække mod vej og stier skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhverv tid kan holdes inde på egen grund.

9.7 Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 10 % af bruttoetagearealet på den enkelte grund. Opholdsarealet kan etableres på terræn eller i form af fx. tagterrasse. Udendørs opholdsareal kan etableres inden for byggefelternes afgræsning eller inden for område udlagt til parkering. Grønne forarealer mod Omfartsvejen og Søstrupvejen kan ikke medregnes.

Oplag og udstilling

9.8 Udendørs oplag må kun ske i indhegnede og afskærmede varegårde og oplagspladser.

9.9 For delområde A skal afskærmning bestå af mure i samme materiale som bygningernes facader der er beplantet enten i form af klatrende planter eller en bøge puhr.

9.10 For delområde B skal afskærmningen bestå af et trådhegn der er beplantet enten i form af klatrende planter eller en bøge puhr.

9.11 Varegårde, vareind- og udlevering, udendørs oplag og lignende må kun placeres inden for byggefelter til bebyggelse eller til varegårde som vist på kortbilag 2.

9.12 Containere skal opstilles inden for varegårde eller på særligt indrettede områder og skal afskærmes mod omgivelserne med fast mur, beplantning eller lignende.

9.13 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering af køretøjer over 3.500 kg opstilling af fritidsbåde , uinregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

9.14 Hvis der etableres detailhandel med ovennævnte i området, må der parkers uinregistrerede biler og campingvogne mv. under forudsætning af, at der har karakter af udstilling.

10.1 Belysning af interne veje må kun etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkthøjde på max. 6 meter.

10.2 Belysning af parkeringspladser og stier skal etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkthøjde på max. 4 meter.