Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet som udlægges til erhvervsformål er beliggende ud mod Omfartsvejen med adgang dels fra Søstrupvej. Området er en del af et sammenhængende bælte af arealer udlagt til erhvervsformål langs Omfartsvejen i kommuneplanen. Lokalplanområdet overføres med lokalplanen til byzone.

Områdets anvendelse

Området er udlagt til erhvervsformål og kan anvendes til butikker til særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Særlig pladskrævende varer omhandler alene biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Inden for lokalplanområdet kan der etableres én dagligvarebutik på 1.000 m2.

Områdets udformning

Området er udformet ud fra et ønske om at skabe sammenhæng til Megacenter I, at bebyggelsen opføres med et sammenhængende udseende, at området sikres en hensigsmæssig udbygning og et grønt præg. For at fastholde en klar bebyggelsesstruktur er bebyggelsen placeres i tilknytning til den eksisterende byggelinje langs Omfartsvejen. Facaderne er vendt mod et internt parkeringsområde og der er sammenhæng i materiale valg for de 2 butikker.

Bebyggelsen må opføres med 2½ etage i op til 11 meter´s højde. Bebyggelsen kan opføres med saddeltag eller fladt tag. Farvesætningen inden for området skal være inden for skalaen jordfarve og disses blanding med sort og hvidt. En høj grad af synlighed til butikkerne er sikret ved store glaspartier ud mod Omfartsvejen og Søstrupvej.

Det er intentionen at lokalplanområdet skal indeholde et beplantningsbælte der sammen med beplantningen længere mod vest skal være et karaktergivende og samlende motiv langs Omfartsvejen. Beplantningsbæltet skal bestå af grupper af træer som skal være af eksempel af Eg, Ahorn og røn herunder en lav busk beplantning bestående af buskroser, potentilla eller ribes. Langs Søstrupvej skal der ligeledes plantes enkelte trægrupper med en lav busk beplantning og adgangsarealet til området skal markeres med en beplantning der skal danne en form for grøn protal. Internt i området skal parkeringsarealet beplantes med træer langs den interne fodgængerzone og den interne fællesvej - i princippet som vist på kortbilag 4.

Områdets vejadgang sker vi Søstrupvej og der skal etableres et fodgængerovergang i Krydset - Omfartsvejen og Søstrupvej.

Der kan etableres grøfter til brug for afledning af regnvand langs Omfartsvejen.