Planens område

Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige del af Holbæk by på hjørnet af Omfartsvejen og Søstrupvej, syd for Megacenter I. Det er i privat ejet og omfatter et areal på ca. 2 ha.

Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af Omfartsvejen og Megacenter I der indeholder både udvalgsvarebutikker og butikker til særlig pladskrævende varer. Mod øst afgrænses området af Søstrupvej, som ligeledes er udlagt til erhvervsområde med butikker til særlig pladskrævende varer - området indeholder én mindre beboelsesejendom Søstrupvej 1B ved hjørnet af Områdartsvejen og Søstrupvej. Mod syd afgrænses området af det åbne land og den resterende del af rammeområdet. Mod vest afgrænses området af en beboelsesejendom med tilhørende rideanlæg.

Lokalplanområdet har et forholdsvist regulært terræn, som falder svagt mod vest fra kote 34 i øst til kote 32 i vest. Området er uden bevoksning og anvendes i dag som landbrugsområde.