Kommuneplan 2007-2018

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg nr. 36 så området til dagligvarebutik udtages af rammeområde 2.E02 og i stedet overgår til nyt rammeområde 2.C08 Omfartsvej/Søstrupvej, hvor anvendelsen er lokalcenter.

Eksisterende lokalplaner

Der er ikke nogen gældende lokalplan for området.

Lokalcenter

En forudsætning for etablering af lokalcenter er at den eksisterende dagligvarebutik i Megacenter I nedlægges. En servitutbestemmelse skal forhindre, at der kan etableres en ny dagligvarebutik på ejendommen. Lokalcenteret vil skulle servicere det omkringliggende boligområde nordvest for Omfartsvejen og nordøst for Søstrupvej. Lokalplanområdet vil således forsat blive forsynet via én dagligvarebutik på 1.000 m2.

Byggelinjer

Der er tinglyst byggelinjer langs Omfartsvejen
- 20,0 meter fra vejmidten

 

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Detailhandel
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for én dagligvarebutik på 1.000 m2. Lokalplanen bliver en del af et lokalcenter hvoraf dagligvarebutikken kan placeres. Ifølge planlovens § 5 n kan der uden for bymidter og bydelscentre udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde el.lign. Lokalcentret skal betjene hele boligområdet langs Søstrupvej og boligområdet nord og vest for Megacenter I og vil kun indeholde mulighed for denne ene dagligvarebutik. Den resterende ramme vil kunne anvendes til udvalgsvarebutikker med en max. butiksstørelse på 1.000 m2 .

Diverse udpegninger

Særlige drikkevandsinteresser
Området er registreret som område med drikkevandsinteresser. Umiddelbart syd sydvest (opstrøms) for området er der registreret område med særlige drikkevandsinteresser. Der er ingen indvindingsboringer på arealet eller nær det. Det vurderes, atanlægget under almindelige forhold ikke vil påvirke grundvandet eller true eksisterende boringer.

Diger
Lokalplanen grænser op til 2 diger mod syd der er beskyttede, hvoraf det ene er et sognedige. Lokalplanen vil ikke ændre digernes tilstand.

Trafikforhold

Der er foretaget en trafikvurdering som finder at det trafikregulerende kryds mellem Omfartsvejen og Søstrupvej som udgangspunkt kan klare den forventede trafikmængde. Ved yderligere udvidelse af Megacenter II skal der foretages en kapacitetsanalyse af krydset for at kunne vurdere krydsets kapacitet i forhold til den forventede forøgede trafikmængde ved denne yderligere udvidelse.

Cykel- og gangsti
Der skal etableres adgangsforhold for cyklende og gående. Dette kræver, at der etableres en cykel- og gangsti ned langs Søstrupvej ud for Megacenter I og at der i krydset mellem Omfartsvejen og Søstrupvej etableres en fodgængerovergang med videre forbindelse ned langs Søstrupvej via cykel- og gangsti.

Busholdeplads
Der skal etableres et buslomme på Søstrupvej ud for dagligvarebutikken.