Bæredygtighed

Byggeri og planlægning

Der kan etableres solceller og solfangere på tagfladerne såfremt disse ikke er reflekterende.

Transport

Nord for lokalplanområdet er der et sammenhængende cykelstinet som fører til bl.a. skole, institutioner og bymidten. Lokalplanen skal tilknyttes dette cykelstinet.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling

I lokalplanen tilstræbes udformning af friarealer, som muliggør nedsivning af overfladevand. Ved ændring af belægninger, skal det så vidt muligt gøres permeable.

Natur

Der er ingen § 3 -registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven indenfor området. Umiddelbart vest for området samt sydvest for området ligger mindre søer som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Disse biotoper skal beskyttes mod påvirkninger.

Sundhed og trivsel

Dagligvarebutikken betjener lokalplanområdets daglige vareforsyning i cykel- og gåafstand