Miljøvurdering

Støj

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder skal overholdes. Det skal dokumenteres at støjkravene kan overholdes. For erhvervsområder der grænser op til et boligområde, skal støjgrænserne for boligområdet overholdes i skel til boligområdet.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Region Sjælland har ingen oplysninger om forurening på arealerne. Arealerne er ikke omfattet af Områdeklassificeringen.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er registreret et fortidsminde inden for lokalplanområdet, der omfatter løsfundne flintgenstande. På arealerne nord, øst og syd for lokalplanområdet er der tidligere gjort arkæologiske fund. Syd for arealet er der fundet bosættelser fra ældre jernalder i forbindelse med motorvejsbyggeriet og nord for Omfartsvejen er der undersøgt bronzealderbosættelser. Øst for arealet findes en nu ikke længere synlig gravhøj. Disse fakta samt de topografiske forhold taler for, at der findes fortidsminder på arealet, som ved et byggeri skal udnersøges jævnfør museumslovens § 27. Musset anser det derfor for vigtigt, at der foretages arkæologiske forundersøgelser inden et byggeri påbegyndes.

Miljøvurdering og VVM

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en vurdering af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der, efter lovens bestemmelser, gennemføres en miljøvurdering.

Kort beskrivelse af miljøscreeningens hovedoverskrifter.
Bymiljø & landskab
Befolkningens sundhed / sikkerhed
Natur
Forurening
Vand
Trafik
Kulturarv
Ressourcer og affald

Lokalplanen er omfattet af bilag 4 punkt 10 Infrastrukturprojekter b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Lokalplaner er derfor screenet for at vurderer om projektet vurderes få væsentlig indvirkning på lokalplanområdet eller omkringliggende områder eller bebyggelse. Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet i lokalplanområdet eller på de omkringliggende områder eller bebyggelser.

På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen er bekendtgjort samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og fundet anmeldes til Region Sjælland, jf. jordforureningslovens § 71. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8. (Kommunen er selv myndighed)

VVM
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM- screening og evt. efterfølgende VVM -redegørelse i medfør af bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om Planlægning

Det vurderes, at projektet i området kan være omfattet af to punkter på VVM- bekendtgørelsens bilag:

Bilag 1, pkt. 35: Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning.

Bilag 2, pkt. 11 Infrastrukturanlæg a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser.

De kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af , om et anlæg kan få væsentlige indvirkning på miljøet , jf. § 3, stk. 2 og 3 i ovennævnte bekendtgørelse, er projektets karakteristika, projektets placering og den potentielle miljøpåvirkning.

Disse forhold er vurderet i forbindelse med i miljøvurderingsscreeningen hvor det kunne konstateres at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet i lokalplanområdet eller på de omkringliggende områder eller bebyggelser. Samtidig er der tale om flytning af én eksisterende dagligvarebutik og én eksisterende butik til særlig pladskrævende varer. Rammen for dagligvarebutikken er på ca. 1.000 m2 og rammen for butikken for særlig pladskrævende varer er på max. 8.000 m2. Disse størrelser vurderes ikke at have regionalbetydning. Kommunen har derfor ikke ved planens udarbejdelse kendskab til konkrete projekter, der medfører krav om VVM -vurdering.