Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Dyrehold
Omfartsvejen 59
Der er på nuværende tidspunkt ikke registreret heste på ejendommen Omfartsvjen 59. Dyrehold er registreret ophørt i juli 2011 og der er ikke anmeldt et nyt dyehold på denne ejendom. Ejendommens staldanlæg vil lige kunne overholde afstandskravet om 50 meter til byzone, ved den ønskede byudvidelse. Hvis hele området - rammeområde 2.E02 udlægges til byzone vil det ikke være muligt at etablerer dyrehold på ejendommen Omfartsvejen 59. Så længe ejndommen noteres som landzone vil det være muligt at etablerer et mindre dyrehold på ejendommen.

Søstrupvej 6
Ejendommen erregistreret med et ikke erhvervsmæssigt dyrehold bestående af 3 heste. Dyreholdet er ikke omfattet af minimumsfrekvensernstilsyn, så længe dyreholdet består af et ikke erhvervsmæssigt dyrehold (her - under 5 heste). I 1994 blev der sidst foretaget et registrerende miljøtilsyn på ejendommen. ejendommens ladebygning, der muligvis benyttes til hesteholdet vil kunne overholde afstandskravet om 50 meter til den planlagte byzoneudvidelse. Udvidelsen af byzonen i forhold til Søstrupvej 6, vurderes ikke at give miljømæssige konsekvenser for ejendommen Søstrupvej 6.

Ophævelse af landbrugspligt
Er arealet udlagt til landbrugsformål og forudsættes landbrugspligten ophævet for at den i lokalplanen beskrevne anvendelse kan realiseres, kræver dette en tilladelse efter landbrugslovens § 7.