I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er:
- at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål
- at fastlægge retningslinjer for opførelse af nyt byggeri
- at fastlægge retningslinjer for etablering af grønne afskærmende beplantningsbælter
- at fastlægge retningslinjer for vejadgang

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4, og omfatter matr. nr. 15a, 15b og 15l samt del af matr.nr. 6a, alle af Svinninge By, og derudover del af vejareal, vejlitra 7000æ

2.2 Området er beliggende i by- og landzone. En del af erhvervsområdet overføres med lokalplanen til byzone, mens en mindre resterende del forbliver i landzone, jf. kortbilag 5

3.1 Området må anvendes til erhvervsformål inden for miljøklasse 3-6

3.2 Areal udlagt som bufferzone i landzone, område B1, jf. kortbilag 5, må anvendes til erhvervsmæssige formål, herunder oplag m.v.

3.3 Areal udlagt som bufferzone i landzone, område B2, jf. kortbilag 5, skal fastholdes som skovplantning.

4.1 Matrikler inden for området kan sammenlægges i overensstemmelse med bebyggelsesprincipperne som vist på kortbilag 5.

4.2 Evt. udstykning i mindre erhvervsgrunde inden for området kan alene ske under iagttagelse af de angivne byggefelter.
Eksisterende skydebane med tilhørende vej- og stiadgang kan udstykkes, evt. sammenlægges med matr. nr. 15 a.

4.3 Delarealer beliggende i landzone kan arealoverføres til omkringliggende landejendomme

5.1 Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 5 angivne byggefelter, jf. dog stk. 5.3 og 5.4

5.2 Bebyggelse må maksimalt udføres i en højde på op til 15 m. Punktvis kan bygninger dog gives en højde på op til 30 m, eksempelvis i forbindelse med opførelse af siloer m.v. Disse kan indesluttes i omkransende bygninger, med henblik på at sikre miljømæssige påvirkninger.

5.3 Uden for de angivne byggefelter kan opføres nødvendige åbne konstruktioner i form af krangårde, og lignende med en maks. højde på 15 m.

5.4 Derudover kan der uden for de angivne byggefelter indplaceres beholdere, tanke o. lign., med maksimal højde på 2,5 m over terræn.

6.1 Bygninger kan udføres med overflader i beton, eller i andre overflader, inden for en gråtoneskala, fra hvid til sort.

6.2 Vinduer, døre og andre mindre bygningsdele kan farvesættes i andre farver.

7.1 Vejadgang til området sker primært via Nordgårde, og sekundært med tilkørsel fra Nordgårdsvej.

7.2 Parkering for både lastbiler og personbiler, herunder medarbejdere såvel som besøgende, skal holdes på egen grund.

 

8.1 Der skal etableres grønt beplantningsbælte rundt langs erhvervsområdet, jf. kortbilag 5. Beplantningsbæltet skal udføres med en bredde på minimum 10 m, som et hegn med blandede løvtræer og buske af roser, tjørn, benved, ask, eg, abild, weichel og cornell evt. med enkelte fyr. De dominerende arter skal have en højde på min. 5 - 8 m ved fuldt udvokset tilstand. Vedligeholdelse af beplantning påhviler grundejer.

8.2 Inden for erhvervsarealet i byzone må placeres oplag o. lign. Oplag skal placeres på en måde, så dette er afskærmet visuelt mod omgivelserne af beplantningsbælte.

8.3 Der må udføres befæstelse på køreflader beliggende inden for erhvervsareal i byzone. Arealerne skal udføres enten i grus, beton eller asfalt.

9.1 Udendørs belysning på området skal udformes således, at det ikke giver anledning til gener for naboer.

 

10.1 Erhvervsaktiviteter inden for lokalplanområdet skal overholde de til enhver tid gældende grænseværdier for afgivelse af støj, lugt og støv

10.2 Vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer eller andre typer af arealer, hvor der transporteres, oplagres eller på anden måde håndteres stoffer eller materialer, der kan forurene grundvandet, må ikke nedsives i lokalplanområdet. Rent tagvand kan nedsives uden risiko for forurening af grundvandet.

10.3 Åbne grøfter/render og regnvandsbassiner for håndtering af afstrømmende vand fra oplagspladser med oplag eller håndtering af stoffer eller materialer, der kan forurene grundvandet, skal etableres med fast bund/membran.

10.4 Der skal være tæt belægning på vejarealer, parkeringspladser og oplagsarealer, hvor der transporteres, oplagres eller på anden måde håndteres stoffer eller materialer, der kan forurene grundvandet.

10.5 Der skal være kant til opsamling af regnvand fra parkeringspladser og oplagsarealer, hvor der transporteres, oplagres eller på anden måde håndteres stoffer eller materialer, der kan forurene grundvandet.

10.6 Der må ikke foretages lokal nedsivning fra arealer, hvor der håndteres eller oplagres stoffer, som kan forurene grundvandet.

11.1 De gældende grænseværdier for støj skal overholdes.
For nærværende lokalplanområde fastsættes således grænseværdier for støj på:
60 dB(A) døgnet rundt
Målt i skel ved de tilstødende områder, skal følgende grænseværdier overholdes:
Blandet bolig- og erhvervsområde:
55 dB(A) dag, 45 dB(A) aften, 40 dB(A) nat
Institutionsområde (boldbaner og skole):
50 dB(A) dag, 45 dB(A) aften, 40 dB(A) nat
Åbent land:
45 dB(A) dag, 40 dB(A) aften, 35 dB(A) nat

11.2 Der skal etableres støjhegn i en højde op til 2 m, hvor dette er påkrævet for at nedbringe støjgener og overholde de gældende støjgrænser. Hegn skal placeres i forbindelse med grøn, afskærmende beplantning, således at hegn er placeret ind mod erhvervsgrunden, og fremstår udadtil med en grøn karakter.

12.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer og beplantningsbælter være anlagt og beplantede. Ibrugtagning kan dog ske forud for et fuldstændigt anlæg af beplantningsbælte, således at beplantning skal være anlagt svarende til den faktiske udbredelse af de arealer der inddrages, og således at anlæg af det samlede beplantningsbælte skal ske senest ved inddragelse af matr. Nr. 15b (og efterfølgende matrikelændringer for dette areal) til erhvervsformål. Som minimum, skal angivne beplantningsbælter inden for matr.nr. 15a (og evt. matrikelændringer for dette areal) anlægges ved påbegyndt inddragelse af denne matrikel til erhvervsanvendelse.
Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

12.2 For at forebygge forurening af grundvandet skal tætte belægninger, samt opsamling af forurenet regnvand, etableres før bebyggelsen eller erhvervsarealet tages i brug.

13.1 Lokalplan BE103.1 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som anført i §2

 

14.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

14.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

15.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på d