Lokalplanområdet

Planområdet omfatter et areal på ca. 20 ha, beliggende i den nordvestlige del af Svinninge, på kanten til det åbne land. En mindre del af området er omfattet af eksisterende lokalplan, BE103.1, der udlægger arealet til erhvervsformål ved et blandet bolig- og erhvervsområde. Dette område er stort set udbygget, og rummer blandet bebyggelse med både erhverv og boliger. Mod sydøst ligger eksisterende offentligt område med skole, institution og boldbaner, og umiddelbart øst for grunden ligger et areal, der anvendes til landbrugsformål, men som med nærværende planlægning inddrages til erhvervsformål.
Den østlige kant udgøres af skovbeplantning. Mod nordøst er der enkelte landejendomme, der ligeledes er karakteriseret ved, at der er grøn beplantning, der kanter ejendommene.

Afgrænsning af nyt lokalplanområde 10.10, samt eksisterende Lokalplan BE103.1

Kig fra Nordgårdsvej mod lokalplanområdet


Kig fra Nordgårdsvej mod Nordgårde


Kig fra Nordgårde mod nord over lokalplanområdet


Kig fra Nordgårde mod syd over lokalplanområdet