I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål:

 

1.1   At sikre områdets anvendelse som centerområde med blandet bolig og erhverv.

1.2   At fastlægge rammer, som sikrer det eksisterende kulturmiljø omkring Ahlgade, og sikrer bevaring af den                bevaringsværdige randbebyggelse.

1.3   At fastsætte retningslinjer for tilpasning af nybyggeri således at den samlede bebyggelse fortsat fremstår                  sammenhængende og i harmoni med områdets karakter*, samtidig med at ny bebyggelse tillades at                        fremtræde med et tidssvarende facadeudtryk.

1.4   At sikre gode parkerings-, adgangs- og opholdsarealer.

*)Note

Se definition under punktet ”Kulturhistorie og bevaringsværdier” under ”Forhold til anden planlægning” i redegørelsen.

2.1   Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 2. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 90, Holbæk                    Bygrunde, samt alle matrikler, der efter den XX.XX.2020 udstykkes fra de ovennævnte ejendomme.

2.2   Lokalplanområdet, som udgør ca. 2351 m2, er beliggende i byzone og vil forblive i byzone.

2.3   Lokalplanområdet opdeles, som vist på kortbilag 5, i delområderne; A, B og C.

3.1  Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til centerformål herunder publikumsorienterede serviceerhverv*,             liberale erhverv, offentlige formål og boligformål.

 

For Delområde A gælder:

3.2   Delområde A må anvendes til centerformål, herunder butikker, publikumsorienterede serviceerhverv*,                      offentlige formål og beboelse.

I stueplan må ikke indrettes boliger. Der må ikke indrettes erhverv over boliger.

 

For Delområde B gælder:

3.3   Delområde B må kun anvendes til boligformål.

 

For Delområde C gælder:

3.4    Delområde C må kun anvendes til fælles friarealer, veje, stier og parkering, samt sekundære småbygninger,             såsom affaldsskur og overdækket cykelparkering.

 

*)Note

Med publikumsorienterede serviceerhverv menes caféer, frisører og lign. jf. definitionen af bymidte- og centerfunktioner i Kommuneplan 2017.

Detailhandel jf. detailhandelsramme Holbæk Bymidte i Kommuneplan 2017.

 

4.1   Butikker, samt publikumsorienterede serviceerhverv, må maksimalt opføres/indrettes med et etageareal på 300            m2 for den enkelte butik.

5.1   Området må kun udstykkes i henhold til principperne vist på kortbilag 5.

6.1  Ny boligbebyggelse kan kun opføres inden for Delområde B med en placering som angivet på kortbilag 5                     (byggefelt 1). Bebyggelsen kan opføres i op til 6 etager, evt. med kælder. Den nye bebyggelse må opføres med           en maksimal bygningshøjde på 19,5 m.

6.2   Bebyggelsesprocenten må maksimalt udgøre 150.

6.3   Mindre bygninger såsom skure, udhuse og overdækninger kan opføres inden for Delområde B og Delområde C              uden for byggefelt. Højden på disse må ikke overstige 3,5 m.

6.4   Ny bebyggelse kan ikke opføres udover det i § 6.1 anførte, men i tilfælde af brand eller lign. ødelæggelse af                ejendomme kan dog opføres ny bebyggelse med en bebyggelsesprocent og taghøjde svarende til det mistede.

For Delområde A gælder:
7.1   Skiltning, belysning, markiser og opsætning af andet facadeudstyr skal tilpasses bygningens arkitektur.                    Facadeskilte skal begrænses til stueetagen og samordnes med den øvrige skiltning inden for samme facade,            så der opnås en god helhedsvirkning.
        Hvert enkelt skilt må ikke være bredere end vindueshullet på det butiksvindue, det er tilknyttet.
        Faste baldakiner må ikke opsættes. Markiser skal tilpasses bygningens arkitektur, herunder fagdeling og                  vindues-og dørformater.
        Markiser på samme bygn