Statslig og regional planlægning

De statslige vandplaner
Området er ikke beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Området er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser. Derfor er der ikke særlige redegørelseskrav til lokalplanen.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013-2025 omfattet af rammeområde 2.B01, der udlægger området til boligformål, kontor- og serviceerhverv. Rammen fastsætter at bebyggelse højst må være i to etager med en maksimal højde på 9 m. Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.
I følge kommuneplanens generelle rammer skal der fastsætte mindst 2 p-pladser pr. åben- lav bebyggelse (enfamiliehusene) og mindst 1,5 p-plads pr. tæt- lav bebyggelse (rækkehusene). Parkering skal etableres inden på egen grund. Lokalplanen udlægger parkering i overensstemmelse med kommuneplanens krav.
Der skal udlægges samlede fælles friarealer af en rimelig størrelse. Der skal som udgangspunkt udlægges 10 %. Det svarer til ca. 900 m². Det skal sikre, at området opleves som et attraktivt grønt område.
Veje, stier og opholdsarealer skal af hensyn til handicappede brugere så vidt muligt udformes efter anvisningerne i DS-håndbogen ” Tilgængelighed for alle”. Lokalplanen stiller krav om hældninger på stier og adgang til bygninger ikke må overstige 1:20. Dette varetages i forbindelse med byggesagsbehandling.
Ny beplantning skal udføres i overensstemmelse med stedets/ egnens karakteristiske beplantning. Der skal så vidt muligt anvendes danske arter, hvis der tages stilling til plantevalget. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at beplantningen skal bestå af stedstypiske sorter.
Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal der ved planlægning for nye byområder sikres, at befæstelsesgraden ikke overstiger 30 % for åben lav byggeri og højst 50% ved tæt lav byggeri. Lokalplanen fastsætter dette krav.
Ifølge kommuneplanens retningslinjer for klimatilpasning skal regnvand indgå i det naturlige kredsløb og være synligt i bybilledet og naturen. I byområder kan der udpeges vej, parkeringspladser, grønne arealer og andre steder, der kan fungere som opmagasinering og transport af vand ved skybrudshændelser. Ved planlægning af nye byområder inden for udpegede risikoområder, skal der tages stilling til grønne tage, regnvandsbede, forsænkninger for at modtage vand, minimumssokkelkote, grøfter og åbne render, placering af byggefelter i forhold til afstrømning af overfladevand.
Lokalplanområdet er ikke udpeget til risikoområde, men lokalplanen giver mulighed for grønne tage udvalgte steder og etablering af regnbede / regnrender.

Sektorplaner/temaplaner

Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i kommuneplanen. Jf. forrige afsnit. Lokalplanområdet er ikke udpeget som risikoområde.
I spildevandsplanen er området udlagt som separatkloakeret. Området er separat kloakeret.

 

Eksisterende lokalplaner

Området har hidtil været omfattet af Lokalplan 2.48, Boligområde øst for Stenhusvej, delområde C1 og C4. For delområde C1 udlægges anvendelsen til etagebebyggelse med erhverv. For delområde C4 udlægges anvendelsen til offentligt grønt område til diverse vejudlæg og støjdæmpende foranstaltninger.
Det er besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, der skal muliggøre anvendelsen til boligformål i stedet for etagebebyggelse med erhverv. Anvendelse til boligformål inden for delområde C1 er således ikke i overensstemmelse med anvendelsen i lokalplan 2.48. Delområde C4 er medtaget i lokalplan 2.76 for at sikre den praktiske administration af planen. Lokalplan 2.48 aflyses for den del, der er omfattet af denne lokalplan.

Planlægning i forhold til nabokommuner

I følge Planlovens § 29, skal der i lokalplanen redegøres for planens eventuelle påvirkninger på nabokommuner. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at den, af denne lokalplan muliggjorte, nye bebyggelse ikke vil have en påvirkning på nabokommunerne.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Det er Holbæk Kommunes vurdering, at lokalplanens bebyggelse ikke vil påvirke kystnærhedszonen visuelt, idet bebyggelsen etableres i højst 8,5 m i tilknytning til et eksisterende byområde.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Der er ikke mulighed for detailhandel i området.

Diverse udpegninger

En lille del af lokalplanområdet er mod det tilstødende grønne område er omfattet af skovbyggelinje. Det er en forudsætning for realiseringen af lokalplanen, at skovbyggelinjen reduceres med 6-7 m.

Området er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser.

Trafikforhold

Lokalplanen foreskriver, at der skal etableres mindst 1,5 p-plads pr. bolig i området udlagt til tæt-lav (rækkehuse), , og at parkeringen skal etableres som fællesparkering. I området til åben lav (parcelhuse) skal der etableres mindst 2 p-pladser pr. bolig. Parkeringen skal her etableres inden for egen grund.

Stier
Stier skal anlægges med permeable belægninger, dog må stier til boligenheder gerne befæstes med en fast belægning.

Offentlig service

Området høre under Isefjordsskolens skoledistrikt. Holbæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til eleverne uden for eget skoledistrikt. Området hører under Isefjords dagtilbudsdistrikt. Der er pasningsgaranti. Om Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises til kommunens hjemmeside www.holbaek.dk.

I nærområdet findes svømmehal, rideskole, kunsthøjskole og naturskole.

Butiksforsyningen findes i Holbæk Bymidte og i Holbæk Megacenter. Holbæk Station og busterminal ligger i en afstand af ca. 3 km.