Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er planen vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Lokalplanen muliggør, at der kan opstilles solenergianlæg op ad støjvolden og på tage. Det er i overensstemmelse med Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling, der opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling. Blandt andet ift. at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO².

Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning kollektiv trafik og cykelsti på Stenhusvej.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Natur

Der er i 2010 registreret spidssnudet frø, skrubtudse, lille og stor salamander på matr. nr. 1aqb. Disse arter er truede arter, og deres levesteder og mulighed for vandring skal derfor sikres. Området er dog uden for lokalplanens område og får ingen betydning for denne.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen fastlægger to typer af udendørs opholdsarealer; et offentligt tilgængeligt rekreativt område og private opholdsarealer. Der er fra lokalplanområdet god tilgængelighed til:

  • store grønne områder umiddelbart op til lokalplanområdet.
  • skov. Lokalplanområdet er beliggende tæt på Torbenlund Skov
  • indkøb der er beliggende ml- 150-500 fra lokalplanens bebyggelse
  • offentlig transport – der kører 2 busser på Stenhusvej.

Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at stigninger højst må være 1:20 for at sikre adgang til boligerne for bevægelseshæmmede.