Servitutter

Der er blevet udarbejdet en servitutredegørelse for lokalplanområdet. Neden for ses gennemgang af områdets servitutter, og om de bør aflyses. Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.
Følgende servitutter: Dokument tinglyst den 2. april 1968. Dok. om gavebrev aflyses for lokalplanområdet. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.