I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Anvendelsen skal fastholdes til boligformål.

1.2 På det ubebyggede areal ved Sandbyvej (delområde C) muliggøres opførelse af tæt-lav bebyggelse og der fastlægges nye rammer for denne bebyggelses placering og udformning.

1.3 Den øvrige del af lokalplanområdet skal fastholdes som henholdsvis fritliggende parcelhusbebyggelse (delområde A) og tæt-lav boligbebyggelse (delområde B).

1.4 Den nuværende lokalplans bestemmelser revideres således at der gives større byggemuligheder for eksisterende boligbebyggelse.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 22k, 23ae, 23af, 23ag, 23ah, 23ai, 23ak, 23al, 120 og 121 alle Gislinge By, Gislinge, samt alle matrikler der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes fra disse matrikler.

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og er omfattet af rammeområde 8.B07.

2.3 Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 2 i delområde A, B og C.

3.1 Lokalplanens område udlægges til helårsbeboelse med de nedenfor angivne nærmere bestemmelser for de enkelte områder.

3.2 Der må inden for lokalplanområdet etableres liberalt erhverv (såsom frisør, advokat-, og arkitektvirksomhed og lignende samt dagpleje) såfremt erhvervsarealet højst udgør 1/4 af bruttoetagearealet i den pågældende bolig.

For Delområde A gælder

3.3.1 På hver parcel må kun opføres og indrettes�én bolig i form af åben-lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse).

3.3.2 Det på kortbilag 3 skraverede areal udlægges til fælles friareal og må ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre bygninger til fritidsformål, legeredskaber og nødvendige tekniske installationer.

For Delområde B gælder

3.4.1 Delområdet må kun anvendes til�tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende.

For Delområde C gælder

3.5.1 Delområdet må kun anvendes til�tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og lignende.

4.1 Udstykning skal ske i overensstemmelse med retningslinjer angivet under de enkelte delområder.

For Delområde A gælder

4.2.1 Ved udstykning til åben-lav bebyggelse i delområde A skal�grundstørrelsen være på min.�700 m2.

For Delområde B gælder

4.3.1 �Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse i delområde B� skal grundstørrelsen være på min. 200 m2.

For Delområde C gælder

4.4.1 �Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse i delområde C skal grundstørrelsen være på min. 200 m2.

 

5.1 For alle delområder gælder at garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, som ikke indgår som en del af en beboelsesbygning, højst må være i 1 etage og med en taghældning på højst 30 grader.

For Delområde A gælder

5.2.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige 30.

5.2.2 Boligbebyggelse skal opføres i 1 eller 1½ etage med sadeltag og en taghældning på 43-47 grader.

5.2.3 Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

5.2.4 Beboelsesbygninger og carporte skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel.

5.2.5 Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,35.

For Delområde B gælder

5.3.1 Bebyggelsesprocenten for den�enkelte matrikel ikke må overstige 40.�

5.3.2 Boligbebyggelse skal opføres i 1 etage med sadeltag og en taghældning på 28-32 grader.

5.3.3 Bebyggelseshøjden må ikke overstige�6,0 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

5.3.4 Der kan opføres carporte nærmere skel mod vejen�Kirsebærhaven end 2,5 m�såfremt de�fremstår som åbne carporte med min. 3 åbne sider. Der kan opføres 1 carport pr. bolig.

5.3.5 Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5.

For Delområde C gælder

5.4.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel ikke må overstige 40.

5.4.2 Boligbebyggelse skal opføres i max 1,5 etager evt. med trempel. Maksimal højde på trempel er 1,0 m.

5.4.3 Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

5.4.4 Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2,5 m. fra vej- og naboskel.

5.4.5  Der kan opføres carporte nærmere skel mod vejen Kirsebærhaven end 2,5 m såfremt de fremstår som åbne carporte med min. 3 åbne sider. Der kan opføres 1 carport pr. bolig.

5.4.6 Den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5.

6.1 Til tagmateriale må kun anvendes teglsten, betontagsten eller tagpap.

6.2 Tage skal udføres i ikke-reflekterende materiale, og der må ikke bruges glaserede eller engoberede tagsten med en glansværdi over 10

6.3 Der kan opsættes solfangere, solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solvarme. Det er en forudsætning at anlæggene integreres i bygningsfladerne og i øvrigt tilpasser sig bygningens arkitektur.

6.4 Skiltning må ikke være større end 0,2 m2 og må ikke være placeret højere end 1,0 m. over terræn. Til skiltning må ikke anvendes lysende eller reflekterende materialer.

For Delområde A gælder

6.5.1 Boligbebyggelse skal opføres i teglsten eller træ.

6.5.2 Facader i teglsten skal fremtræde med vandskuret, pudset eller blank mur.

6.5.3 Facader med træbeklædning skal fremstå malede.

6.5.4 Bestemmelser om materialer omfatter ikke mindre bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende, hvor andre bygningsmaterialer og farver må benyttes.

For Delområde B gælder

6.6.1 Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og�udhuse�skal udformes i samme stil og af ensartede materialer.

6.6.2 Boligbebyggelse skal opføres i rød teglsten og fremtræde med blank mur.

For Delområde C gælder

6.7.1 Boligbebyggelse skal opføres i teglsten eller træ.

6.7.2 Boligbebyggelse og mindre bygninger som garager, carporte, havestuer og udhuse skal udformes i samme stil og af ensartede materialer.

7.1 Alle veje og stier udlægges som privat-fællesveje og -stier.

7.2 Der udlægges areal til veje og stier som vist på kortbilag 2.

7.3 En sti til brandvej til skolen er etableret på fællesarealet og skal vedligeholdes med en bredde på mindst 3,0 m.

7.4 Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg må ikke parkere på veje hverdag i tidsrummet fra kl. 18 til 06, samt lørdage, søndage og helligdage.

7.5 Campingvogne kan henstilles på veje i forbindelse med klargøring i op til 24 timer. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune.

For Delområde A gælder

7.6.1 Veje�er udlagt, og skal vedligeholdes, med en kørebanebredde på 5,0 m.

7.6.2 Der skal udlægges areal til 2 parkeringspladser på hver ejendom.

For Delområde B gælder

7.7.1 Veje er udlagt, og skal vedligeholdes, med en kørebanebredde på 5,0 m.

7.7.2 Der skal udlægges areal til 1,5 parkeringspladser ved hver bolig.

For Delområde C gælder

7.8.1 Nye veje skal udlægges med en bredde på 8,0 m. og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 m. Veje skal i øvrigt anlægges med en tværprofil som vist på illustration A.

7.8.2 Ny bebyggelse skal have fælles vejadgang fra Sandbyvej. Der må således ikke etableres direkte adgang til Sandbyvej fra tilstødende ejendomme.

7.8.3 På den sydlige del af delområdet (se kortbilag 3) skal der udlægges areal til vejforsyning til det tilstødende lokalplanlagte boligområde. Det er dog kun nødvendigt at anlægge den strækning, der er nødvendig til betjening af delområdets ejendomme.

7.8.4 Der skal udlægges areal svarende til 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladser kan placeres ved de enkelte boliger, som fælles parkering eller som en kombination af disse.

8.1 De på Kortbilag 3 skraverede arealer udlægges til fælles friareal og må ikke bebygges. Der kan dog opføres mindre bygninger til fritidsformål, legeredskaber og nødvendige tekniske installationer.

8.2 Hegn i og langs skel mod vej, sti og nabogrunde skal udføres som levende hegn. Hegn mod vej og sti skal plantes på egen grund minimum 30 cm fra skel. Der kan suppleres med let trådhegn på indvendig side i samme højde som levende hegn, dog maksimum 1,8 m.

8.3 Inden for lokalplanområdet må campingvogne kun opstilles kortvarigt i sommerhalvåret og ikke i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Opstilling skal ske indenfor egen ejendom.

8.4 Lystbåde og andre fartøjer med en længde over 5 m må ikke opstilles inden for lokalplanområdet.

For Delområde A gælder

8.5.1 Inden for de skraverede arealer på Kortbilag 4 må hegnets højde ikke overstige 1,8 m mens træer og anden beplantning ikke må overstige en højde på 6,0 m.

9.1 Bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. Ny bebyggelse, der skal opføres som lavenergibyggeri, er dog ikke omfattet af tilslutningspligt jf. planlovens § 19 stk. 4.

9.2 Området skal vandforsynes fra alment vandværk.

9.3 Regn- og spildevand skal tilsluttes offentlig kloak.

9.4 Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer.

9.5 Ledningsanlæg, herunder til belysning, må kun fremføres som jordkabler.

9.6 Private antenner og paraboler skal placeres således at den øverste kant ikke er placeret højere end 1,8 m over terræn og ikke er synlig fra vej.

9.7 Belysning ved veje og stier skal bestå af lav parkbelysning med nedadrettet belysning.

10.1 Nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri.
Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet.

11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for delområde C. Grundejerforeningen skal oprettes på udstykkers foranledning tidligst muligt og senest når 75 % af parcellerne er afhændet.

11.2 Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af veje, stier og det fælles friareal. Grundejerforeningen skal desuden sørge for drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg.

11.3 Vedtægter, og ændringer i disse, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

11.4 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på det fælles friareal.

11.5 Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved at optage lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver.

11.6 For eksisterende bebyggelse i delområde A og B gælder fortsat krav om medlemskab af grundejerforening jf. § 11 i lokalplan nr. 207.1, herunder gengivet med kursiv:
11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes på udstykkers foranledning tidligst muligt og senest når 75 % af parcellerne er afhændet.

11.2 Foreningen skal sørge for vedligeholdelsen af vej-, sti- og parkeringsanlæg samt grønne områder jf. kortbilag 3. Grundejerforeningen skal sørge for drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg.

11.3 Vedtægterne til grundejerforeningen, som oprettes jf. § 11.1 , skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.