Energi og forsyning

Området energiforsynes af SEAS-NVE og DONG Energy.

Links:

SEAS-NVE

DONG Energy

Varmeforsyning

Lokalplanområdet skal forsynes efter Varmeforsyningsplanen og tilsluttes naturgasnettet.

Nyt byggeri i lokalplanområdet er ikke pålagt tilslutningspligt* da byrådet i Holbæk Kommune har besluttet at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibyggeri.**

Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, § 15 stk. 2.).

*) Jf.  planlovens § 19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af nyt byggeri, når byggeri opføres som lavenergibyggeri.

**) Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med drikkevand efter Vandforsyningsplanen, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra det lokale vandværk.

Vandforsyningsplanen

Regn- og spildevand

Lokalplanområdet ligger inden for Spildevandsplanens opland.

Området er separatkloakeret. De enkelte ejendomme skal tilsluttes kloaksystemet, som består af en spildevandsledning og regnvandsledning. Det betyder, at spildevandet og regnvandet skal ledes til de eksisterende spildevandsledninger og regnvandsledninger i Sandbyvej og Kirkevej. Inden for lokalplanområdet skal regnvandet evt. ledes gennem et forsinkelsesbassin, som ved fx store regnskyl kan klare en opstugning.

Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer.

Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser og nedsivningstilladelser, varetages af Teknik- og Miljøafdelingen.

Spildevandsplanen

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald samt Erhvervsaffaldsregulativ for Holbæk Kommune.

Administrationen af regulativerne for affald varetages af Holbæk Forsyning.

Holbæk Forsyning