0.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1352 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er:

at muliggøre en anvendelsesændring af lokalplanområdet fra havnerelaterede erhverv til centerområde jf. § 4.
at fastlægge rammer for ny bebyggelses udtryk, omfang og placering
at fastlægge rammer for eksisterende bebyggelses anvendelse og renovering
at fastlægge retningslinjer for trafik og parkeringsarealer samt adgangsforhold

2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 4, og omfatter del af matr. nr. 168b samt del af matr.nr. 168 f, Holbæk Bygrunde.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

2.3 Lokalplanområdet opdeles i følgende delområder:
A. Centerbebyggelsen
B. Markedspladsen

3.1 Lokalplanområdet må anvendes til center- og havneformål, havnerelaterede aktiviteter, kulturelle formål, kontor- og servicevirksomhed, detail- og dagligvarehandel, publikumsorienterede formål som udstilling og formidling, restaurant- og caféformål, samt hotel- og konferencefaciliteter, ferieboliger og helårsboliger. Der kan endvidere indrettes mindre værksteder med relation til fritidsliv, håndværksværksteder o.lign. der kan antage midlertidig sæsonbetonet karakter. Udearealer skal etableres med offentlig adgang, og kan inddrages til brug for afholdelse af torvedage, havnefest m.v.

3.2 For de enkelte delområder fastlægges anvendelsen som følger:
A. Centerbebyggelsen:
Delområdet omfatter 3 etager:
Etage 0:
Området må anvendes til centerformål som detail- og dagligvarebutikker, restaurant og café, hotel og konferencefaciliteter, offentlig og privat kontor- og servicevirksomhed, arbejdende værksteder, pop up værksteder og udstillinger samt til bebyggelsen hørende lager- og parkeringsarealer.
Arealer på etage 0 må ikke anvendes til boligformål ud over midlertidigt ophold som ferieboliger, dog kan støttefunktioner til helårsboliger som depoter, affaldshåndtering mv placeres her.
Etage 1 og 2:
Arealer på etage 1 og 2 må alene anvendes til boligformål i form af helårsboliger eller ferieboliger. Der skal udover fælles adgangs og opholdsarealer indrettes næropholdsarealer som altan eller terrasse i tilknytning til boligerne i det omfang, bebyggelsens indretning i øvrigt muliggør det. Etage 1 er defineret som adgangsniveau til boligerne.
B. Markedspladsen:
Området må anvendes til opholds- og parkeringsformål samt publikumsorienterede formål og arrangementer som f.eks. markedsdage, sæsonbetonede markeder, mad-festival, kulturarrangementer som musikoptræden, forestillinger mv. Den bevaringsværdige bygning Maskinværkstedet kan indrettes til anvendelse til selskabslokaler, konferencer, møder, kulturelle arrangementer, udstillinger mv.

4.1 Inden for delområde A kan der indrettes 1 dagligvarebutik med et max bruttoetageareal på 1.200 m² samt fødevaremarked i relation til restaurant- og caféaktivitet, hvor fødevaremarkedsdelen maksimalt må udgøre 600 m2. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalerum/pauserum, dog maksimalt i alt 200 m2.

4.2 Inden for delområde A kan der ud over dagligvarebutik indrettes mindre udvalgsvarebutikker med en maksimal butiksstørrelse på 600 m2. Det samlede maksimale bruttoetageareal til udvalgsvarer må ikke overstige 800 m².

5.1 Området skal udmatrikuleres til én ny selvstændig matrikel. Der kan ikke foretages udstykning inden for området udover udskillelse af vejareal, og udstykning af den tidligere maskinværkstedsbygning inden for delområde B.

6.1 Inden for lokalplanområdet må der maksimalt opføres nybyggeri med et bruttoetageareal på 9.500 m² eksklusiv evt. arealer til parkeringskælder og overdækket parkering i terræn.

6.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 5 viste byggefelter. Derudover kan placeres sekundære bygninger/rum til depoter, cykelparkering og affaldshåndtering.

6.3 Ny bebyggelse inden for delområde A må maksimalt opføres i 3 etager.

6.4 Ny overdækning inden for byggefelt i delområde B skal udføres som et overdækket areal med overvejende åbne sider. Eksisterende bebyggelse kan renoveres og indrettes i 2 etager.

7.1 Eksisterende bebyggelse i tilknytning til det gamle maskinværksted kan tillades nedrevet.

 

8.1 For lokalplanområdet generelt er gældende, at ny bebyggelse skal opføres i materialer og med et arkitektonisk udtryk, der henter inspiration fra de lette træbygningers karaktertræk ved Gl. Havn. Samtidig skal bebyggelsen formidle overgangen i skala og arkitektur fra nybyggeriet øst for Kanalstræde til den ældre bebyggelse ved Gl. Havn.
Arealer til affaldscontainere og lignende skal afskærmes med hegn i materialer og farveholdning som bygningerne i øvrigt.
Facader

8.2 Delområde A:
Etage 0:
Facader skal fremstå som tunge facader i beton, granit eller lignende materialer, der vil kunne modstå en forhøjet vandstand i havnen. Facaderne skal brydes af glaspartier, der kan give adgang og indkig til de forskellige udadvendte funktioner i stueplan. Facadebeklædningen på de overliggende etager kan stedvis føres ned over den tunge facade.
Etage 1 og 2:
Facader skal udføres med materialer som træbeklædning, zink eller andet mat plademateriale, der med lodretgående stående false eller profiler kan give reference til traditionel, lodret bræddebeklædning.

8.3 Delområde B: Facaden på det gamle maskinværksted skal fremstå i samme fremtoning og materialer som anvendt inden for delområde A eller med blank mur, filtset eller pudset.
Tag og vinduer m.v.

8.4 Tage skal generelt udføres med hældning mellem 5° og 40°. Tag over delområde A, der anvendes til opholds- og adgangsarealer undtaget.

8.5 Overdækning i delområde B skal udføres med tagflader med varierende hældning, opdelt i mindre dele, se illustration på kortbilag 6.

8.6 Tage skal udføres i mørke sorte eller grå farver, i materialer som zink, pap eller lignende ikke reflekterende materiale.

8.7 Vinduer skal udføres i træ, træ-alu eller metal i farve afstemt efter facadebeklædningen.

8.8 Der kan opsættes solenergipaneler plant med underlaget på hertil egnede flader.

9.1 Maskinværkstedet, der er markeret på kortbilag 2, er bevaringsværdig, og må ikke nedrives, men kan renoveres i overensstemmelse med § 8.3.

veje

10.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Blegstræde og Havnevej samt nyt vejstykke i forlængelse af Isefjords Allé

10.2 Nyt vejstykke A-B udlægges i normalbredde på 10-13 m og indrettes med en kørebane på 5,5 - 6 meter. Hvis der indplaceres kantstensparkering, skal dette ske som ensidig kantstensparkering på 2 -2,5 meter afbrudt af heller til beplantning, belysning og andet byudstyr, samt fortove på 2½ meter, heraf ½ meter, som en fleksibel zone langs gadelinien til beplantning, byudstyr, evt. fæste for trapper og ramper samt tekniske anlæg. Arealet anlægges efter samme principper som allerede realiseret ved Isefjords Allé, og efter principperne angivet i Designmanual for Holbæk Havn. Vejbelægning udføres i asfalt med tilslag af lys granit. Fortove skal anlægges i granit.

10.3 Ny vej på vestsiden af den ny bebyggelse skal fungere som brandvej med offentlig stiadgang.

10.4 Veje inden for lokalplanområdet gives status af privat fællesvej.

Stier mv.

10.5 Gående færdsel kan ske inden for hele lokalplanområdet. Adgang fra etage 0 til adgangsniveau til boliger (etage 1) etableres i princippet som vist på kortbilag 5. Stiforløb beliggende vest for ny centerbebyggelse i delområde A fungerer ligeledes som brandvej, og skal til enhver tid fremstå med uhindret adgang. Eksisterende fortov rundt langs lokalplangrænsen mod Havnevej og Kanalstræde kan omlægges til cykelsti, når nyt fortovsareal rundt langs bebyggelseskant er anlagt.
Parkering

10.6 Der skal anvises parkering i henhold til kommuneplanens normer:
1,5 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butiksareal (dagligvarer)
1 p-plads pr. 50 m2 butiksareal (udvalgsvarer)
1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal til publikumsorienteret service
1 p-plads pr. 100 m2 lager, værksted o. lign.
Parkeringsarealer inden for delområde B kan midlertidigt inddrages til torveaktivitet, markedsdage eller lignende. Parkeringsnormen kan opfyldes inden for det samlede område set under ét.

10.7 Der skal inden for området tilvejebringes cykelparkering svarende til områdets brug, herunder minimum 15 cykelparkeringspladser med tilknytning til dagligvarebutik.

11.1 Ved enkeltarrangementer events o. lign. kan opstilles / opsættes skiltning og reklamering i form af bannere etc. Permanent skiltning skal i hvert tilfælde godkendes af Holbæk Kommune.

12.1 Generelt: Fælles adgangs- og opholdsarealer inden for lokalplanområdet er offentligt tilgængelige. Arealet skal befæstes ud fra et hovedgreb, der tager afsæt i designmanualen for Holbæk Havn.

12.2 Delområde A:
Friarealer inden for byggefeltet skal anlægges som fælles adgangs- og opholdsarealer for områdets beboere, ligesom det skal være muligt for offentligheden at passere gennem området, dog i begrænset omfang på etage 1. Der skal til hver helårsbolig defineres næropholdsarealer som altan eller terrasse i det omfang, bebyggelsens indretning i øvrigt muliggør det.
Arealerne skal ved anlæg og afskærmning gives et grønt udtryk, med definerede bede og beplantning.

12.3 Der kan i tilknytning til etage 0 indrettes udendørs serverings-, salgs- og opholdsarealer. Udendørs serviceringsarealer i tilknytning til restaurant eller cafe kan defineres med plantekummer eller lægivende hegning i glas eller materialer som bebyggelsen i øvrigt.

12.4 Delområde B:
Ubebyggede arealer inden for delområdet skal anlægges som parkeringsarealer og arealer til stadepladser samt opholdsarealer.
Området kan mod syd afsluttes med eksempelvis lave mure eller hække i max 1,2 meters højde.