Støj

Lokalplanområdet er beliggende ud til den indre ringgade, Havnevej, mod syd. I den overordnede rammelokalplan 1.22 for udbygning af havneområdet beskrives omkring trafikstøj, ved en fuldstændig udbygning af det samlede havneområde – en fremtidig maksimalbelastningssituation – at der forventes en støjbelastning af en kommende bebyggelse langs Havnevej på op mod 67 dB på facaderne. Dette må ikke medføre en støjbelastning, der indendørs i bebyggelsens beboelsesrum overskrider 30 dB og udendørs på bebyggelsens friarealer i gårdrum m.v. overstiger 55 dB.

Udeopholdsarealer til boliger på 1. – og 2. sal placeres på taget af parkeringsareal og udformes således, at der opnås støjafskærmede arealer mod trafikstøj primært fra Havnevej. Det skal sikres, at vejledende grænseværdier for maksimal støj kan overholdes såvel indendørs- som ved afskærmede opholdsarealer for boliger.

Mod vest grænser området op til værftet. De to eksisterende beddinger er fortsat aktive, og bidrager til liv og historiefortælling i havneområdet. De fortsatte maritime aktiviteter omkring klargøring, reparation af både med videre er en væsentlig, vigtig og atmosfæreskabende aktivitet på stedet. Den overordnede målsætning er mere liv og aktivitet i havneområdet, der er derfor brug for så mange aktiviteter som muligt – og udarbejdelse af retningslinjer for sameksistensen her imellem.

Brugen af beddingerne skal ske i henhold til forskrifter og retningslinjer for miljørigtig klargøring af både samt i henhold til gældende sikkerheds – og miljøforskrifter, og aftalevilkår for den konkrete brug af beddinger og sameksistens med de omkringliggende aktiviteter.

Afledte støjgener fra beddingerne, eksempelvis ved anvendelse af vinkelslibere, sandblæsning og lign. kan forekomme.

Boligernes udeopholdsarealer er udformet således, at de er afskærmede via bebyggelsens udformning, jf. ovenstående.

De til enhver tid gældende støjgrænser skal overholdes:

Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14: 55 dB
Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22.: 45 dB
Alle dage kl. 22 - 07: 40 dB

De til enhver tid gældende støjgrænser for bygningstransmitteret støj skal overholdes.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Området er kortlagt som forurenet på vidensniveau V1 (delområde B) og V2 (delområde A). Realisering af nyt byggeri i medfør af lokalplanen forudsætter godkendelse efter jordforureningslovens § 8.

Matr. Nr. 168B, Holbæk Bygrunde.(Delområde A)

Region Sjælland har kortlagt matriklen som forurenet på vidensniveau 2. Region Sjælland har tilkendegivet at kortlægningen vil blive revurderet i forhold til offentlig indsats overfor overfladevand. Såfremt Region Sjælland ændrer kortlægningsstatus til, at arealet er omfattet af offentlig indsats i forhold til overfladevand vil kravet om § 8 tilladelse gælde for alle projekter køber måtte ønske at opføre på matriklen.

En orienterende forurenings- og geoteknisk undersøgelse foretaget af Niras i 2012 viste bl.a. at området var blevet opfyldt med både kendt og ukendt jord og affald. Størstedelen af matriklen tolkes ud fra prøverne til at være fyldmateriale og undersøgelsen vurderer at alt fyldmaterialet bør fjernes ved opførelse af byggeri. Endvidere viste alle prøver terrænnært grundvand. Prøverne viste forekomst af flere forskellige stoffer, hvor flere af stofferne var i koncentrationer, der overskred Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Forureningen vurderedes at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko ved direkte kontakt med jorden. Poreluftsprøverne viste, at flere stoffer var i niveauer over luftkvalitetskriteriet og i så store koncentrationer, at de kunne udgøre en risiko for indeklimaet ved bebyggelse med følsom anvendelse.

Matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde (Delområde B)

Region Sjælland har kortlagt matriklen som forurenet på vidensniveau 1 og 2. Den del af matriklen, der er omfattet af nærværende lokalplan, er kortlagt på vidensniveau 1, da der har været maskinfabrik m/malerkabine mv.

Der skal søges om § 8 tilladelse efter jordforureningsloven, til de projekter som køber måtte ønske på matrikel 168f, da Region Sjælland har kortlagt arealet med offentlig indsats iht. overfladevand, dvs. Holbæk Fjord. Ansøgningen skal indeholde en risikovurdering i forhold til eventuel forøget udsivning af forurening til Holbæk Fjord som følge af det planlagte projekt.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Det vurderes, at der er begrænset sandsynlighed for fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning, da arealet er fremkommet ved opfyldning, i forbindelse med etablering af havnen. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, der giver mulighed for anlæg af infrastruktur i form af butikscenter og parkeringsanlæg. Det vurderes, at der i det konkrete tilfælde er tale om detailhandel inden for bymidten i et begrænset omfang, og at der således ikke er tale om et butikscenter eller parkeringsanlæg. Endvidere forefindes på arealerne i dag eksisterende parkering, og den seneste anvendelse har rummet detailhandel i form af et byggemarked med tilhørende trælast.

Efter § 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
Forslag til kommuneplantillæg 25 og lokalplan nr. 1.49 vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

• Arealet allerede ved bestående forhold har været anvendt til parkering

• Da den seneste anvendelse af arealet har rummet detailhandel i form af byggemarked med særligt pladskrævende varer

• Da byggeriets højde i skala er fastsat til maksimalt 3 etager, og således vurderes at formidle overgangen fra den højere bebyggelse mod øst og til den lavere bebyggelse mod vest

• Der er udarbejdet trafiknotat, der konkluderer, at der ikke er tale om væsentlige ændringer i de bestående trafikale forhold

• Der er udført visualiseringer af bebyggelsens indvirkning på de eksisterende byrum også set fra fjorden
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Planlægningen giver mulighed for etablering af parkeringspladser og detailhandel. Det vurderes, at der i det konkrete tilfælde er tale om detailhandel inden for bymidten i et begrænset omfang, og at der ikke er tale om et butikscenter eller parkeringsanlæg, der er omfattet af VVM-screeningsforpligtelser. Endvidere forefindes på arealerne i dag eksisterende parkering, og den seneste anvendelse har rummet detailhandel i form af et byggemarked med tilhørende trælast.

Det vurderes således, at projekterne ikke er omfattet af krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse.