I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1352 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 At muliggøre byggeri på de i lokalplanen fastlagte områder.

1.2 At muliggøre rekreative og aktivitetsfremmende tiltag inden for lokalplanområdet.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 5, og omfatter matrikel 22hq, 49a, 49b, 49c Holbæk Markjorder samt 1a og 14 Dragerup By.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

2.3 Området er opdelt i delområderne A, B og C.

 • Delområde A udgøres af matrikel 49a, 49b, 49c samt en fremtidig matrikulering af øst-molen.
 • Delområde B udgøres af matrikel 22hq.
 • Delområde C udgøres af matrikel 1a og 14.

3.1 Delområde A må anvendes til lystbådehavn og rekreative formål, herunder:

 • Lystbådehavn
 • Mindre udsalg af varer der knytter sig til lystbådehavnen.
 • Værksteder med relation til lystbådehavnen.
 • Aktiviteter med relation til lystbådehavnen.
 • Café- og restaurationsvirksomhed.
 • Overnatningshytter samt mindre boder.
 • Sauna og/eller omklædningshytter til vinterbadere.
 • Opmagasinering af både.
 • Koldhal til opmagasinering af både samt mulighed for etablering af værksted.
 • Isbod/kiosk.
 • Minigolfbane.
 • Bygning med servicefaciliteter (toilet, bad, køkken og lign.) til overnatningshytter.
 • Legeplads.
 • Bygninger til opbevaring

3.2 Delområde B skal anvendes som rekreativt naturområde i sammenhæng med det tilstødende areal vest for lokalplanområdet.

3.3 Delområde C skal anvendes som rekreativt naturområde, under de betingelser der ligger i fredningen.

4.1 Bebyggelsesprocenten for delområde A som helhed må ikke overstige 10 %.

4.2 Ny bebyggelse skal altid placeres inden for delområde A og i henhold til de på kortbilag 4 markerede anvendelsesområder.

4.3 For de på kortbilag 4 markerede anvendelsesområder gælder at, i:

 • område 1 og 8 må der sammenlagt opføres maks. 15 overnatningshytter med en størrelse på maks. 25 kvm per hytte og en maks. højde på 3,5m. Der skal af brandhensyn være mindst 5m mellem hver hytte.
 • område 1 og 2 må der sammenlagt opføres maks. 6 boder af maks. 15 kvm per bod og 3,5m i højden.
 • område 3 må der opføres maks. 4 hytter med faciliteter til vinterbadere. Hver enkel hytte må ikke være større end 10 kvm eller højere end 3,5m fra grundniveau.
 • område 4 må der opføres en isbod/kiosk på maks. 80 kvm og en højde der ikke overstiger 6m. Bygningen må have et overdækket opholdsareal på maks. 100 kvm.
 • område 5 må der etableres en minigolfbane med elementer på maks. 2m i højden.
 • område 6 må der opføres en koldhal med en maks. størrelse på 2000 kvm og en maks. højde på 8,5m.
 • område 7 må der maks. opføres 700 kvm bebyggelse der ikke overstiger 6m i højden.
 • område 8 må der opføres op til 160kvm servicefaciliteter, herunder servicebygning med opholdsrum til windsurfere. Bebyggelsen kan opføres som 2 separate bygninger eller én samlet med en maks. højde på 5m.
 • område 9 må opføres legeplads.
 • område 10 må der sammenlagt være opført maks. 1200 kvm bygninger til opbevaring og lignende.

4.4 Der må på østsiden af øst-molen maks. placeres 3 bådebroer med en maks. længde på 20m.

Bemærkning! Ved etablering af værksted i koldhallen skal dette anmeldes til virksomhed@holb.dk

5.1 Ny bebyggelse skal fremstå som rødmalede træhuse med saddeltag.

5.2 På øst-molen skal hytterne på spidsen af molen opføres i naturtræ, og bygninger i byggefelt 7 skal opføres som rødmalede eller naturtræ træhuse med saddeltag.

5.3 Servicebygninger i anvendelsesområde 8 skal opføres efter følgende stilarter.
A: Rødmalede træhuse med saddeltag.
B: Bygninger i samme stil som Vadestedet, dvs. med hvide vægge, valmet rødt tegltag, facadeinddelinger i sortmalet træ, og store vinduespartier.

6.1 Fjordstien skal bibeholdes som en ubrudt stiforbindelse gennem lokalplanområdet.

7.1 Arealet for parkering skal placeres som anvist på kortbilag 8.

7.2 Opmagasinering af både skal ske som anvist på kortbilag 8.

7.3 Der er mulighed for at benytte bådepladser på land som ekstra parkering i sommerhalvåret, hvor dette er angivet på kortbilag 8.

Bemærkning! Autocamperparkeringspladser skal laves efter gældende standard.

Bemærkning! Autocamperparkeringspladser må ikke få karakter af campering. Dvs. at der ikke må opstilles møbler, markiser, fortelte eller lignende i forbindelse med autocamperparkeringen. Ansvaret for håndhævelse af dette tilfalder den part der står for håndhævelse af parkering for lokalplanområdet.

8.1 Der må kun skiltes med navn og logo for virksomheder og foreninger lokaliseret i lokalplanområdet.

9.1 De skærmende beplantningsbælter og træer langs grænsen af delområde A skal bevares som angivet på kortbilag 6.

9.2 Det nuværende beplantningsbælte der skærmer anvendelsesområde 1 og 8 mod parkeringspladsen og Strandmøllevej (mod vest-molen), skal bevares i en bredde på mindst 4m og en højde på mindst 3m. Der må foruden den eksisterende gennemgang ved Vadestedet også laves en maks. 2m bred gennemgang i beplantningen, mellem den vestlige del af anvendelsesområde 1 og delområde B.

9.3 Ved anlæg af minigolfbanen skal det på kortbilag 6 viste beplantningsbælte med en højde på højst 1m etableres.

Bemærkning! Beplantningsbæltet har til formål at adskille brugere af minigolfanlægget fra trafikken på Strandmøllevej, men samtidig ikke virke skærmende for udsigten for marinaens naboer.

9.4 Beplantning og pleje af delområde C skal være i overensstemmelse med fredningen.

9.5 Der kan fortsat hegnes på område C således at dyr kan afgræsse arealerne.

9.6 Beplantningen i de på kortbilag 6 afmærkede beplantningsbælter skal reetableres i tilfælde af at den går ud, mistrives eller vindfældes.

10.1 På færdselsarealerne på havnen kan etableres belysning ved punkter der er vigtige for færdslens orientering og sikkerhed som eksempelvis bådebroernes endepunkter og hvor bådebroerne sluttes til molerne.

10.2 Den almene belysning skal begrænses til områderne omkring adgangsvejen, stierne og bygningernel. På delområde C må ikke etableres belysning.

11.1 Inden for delområde A må der etableres de for marinaens nødvendige tekniske anlæg tilpasset områdets overordnede disponering.

11.2 Der kan sammenlagt etableres op til 3 bådebroer på øst-molens østlige side til joller, mindre både og kajakker.

11.3 Fremføring af ledninger og kabler må alene foregå som jordkabler.

12.1 Marinaen skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj gældende for sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder.

13.1 Regnvand og spildevand inden for lokalplanområdet skal i henhold til gældende spildevandsplan separeres.

14.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse, skal tilslutningspligtige bygninger være tilsluttet den kollektive forsyning og det kollektive regn- og spildevandssystem.

15.1 Lokalplan 3.32 Holbæk Marina aflyses i sin helhed ved vedtagelsen af lokalplan 3.49 Holbæk Marina.