Baggrund

Byrådet har truffet beslutning om, at tillade flere forretningstyper i stueetagen mod Smedelundsgade inden for lokalplanområdet. Muligheden for, at både serviceerhverv og publikumsorienterede liberale erhverv kan lokaliseres i stueetagen mod Smedelundsgade, vurderes at medvirke til, at fremtidssikre aktiv brug af lokalerne og dermed bidrage til bylivet i Smedelundsgade.

Formål

Formålet med lokalplanen er dels, at tilvejebringe det fornødne plangrundlag for etablering af serviceerhverv og publikumsorienterede liberale erhverv i stueetagerne mod Smedelundsgade og dels at sikre områdets kulturmiljø og bevaringsværdige bygninger. Lokalplanen har endvidere til formål, at revidere det eksisterende plangrundlag i forhold til den udvikling der er sket siden byfornyelsen af Kirkekarréen blev gennemført i 1980'erne. Således er indeværende lokalplan udarbejdet som en revision af Lokalplan nr. 72.