Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er frasolgt af Holbæk Kommune, og den nye ejer ønsker at indrette boliger i de eksisterende bygninger, i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme for området. I første etape ombygges de nordlige nyere tilbygninger til boliger mens hovedbygningen fortsat opretholdes med eksisterende lovlig anvendelse til ældrecenterformål og administration. Hovedbygningen kan ved evt. senere ønske herom tilsvarende indrettes til boligformål, så længe de fastsatte bestemmelser omkring bygningens ydre fremtræden iagttages.