Energi og forsyning

Beskrivelse af områdets forsyningsforhold: er der nedlagt ledninger?, skal der tilsluttes? Skal de omlægges? Hvem forsyner med hvad? Husk at eksisterende kloakledninger skal altid indtegnes på kortbilag i lokalplanen. Det gælder også andre forsyningsledninger, dvs. gas, vand, varme m.m.

Slet denne tekst når afsnittet er skrevet.

Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Eksempel 1:
I området er der tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, idet der er (gas/fjernvarme) i området. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011, § 15 stk. 2.).

OBS: I øvrigt gælder forbud jf. varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning. Skriv forbuddet ind, såfremt det er relevant.
Eksempel 2:
Området ligger uden for kollektivt varmeforsyningsområde.
Bygningsopvarmning skal ske som individuel opvarmning og i henhold til den enhver tid gældende varmeplan for Holbæk Kommune. Opvarmning skal baseres på vedvarende energi.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Eksempel:
Området forsynes med vand fra xx vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Eksempel 1:
Området er separatkloakeret. I lokalplanområdets sydøstlige hjørne er der etableret flere kloakledninger, herunder et stort underjordisk rørbassin (ø800 beton). Inden for lokalplanområdet er der også etableret en kloaktrykledning ved det vestlige skel. (Ledningerne indtegnes evt. på kortbilag i lokalplanen).

Der skal laves et tillæg til spildevandsplanen, hvis området ikke er med i spildevandsplanen.

Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver Byrådets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg kan overtages af Holbæk Forsyning på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.
Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem Byrådet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med Holbæk Forsynings overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før det eventuelt kan overtages af Holbæk Forsyning.
Der er Holbæk Forsyning A/S, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg.

(Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser, varetages af Teknik- og Miljøafdelingen.)

Eksempel 2:
Området skal separatkloakeres.
Der eksisterer en regnvandsledning igennem området på matr. nr. 38 b. Regnvandsledningen skal opretholdes. Den er deklareret og tinglyst. Der skal etableres et regnvandsbassin* før udløb til regnvandsledningen.

Note*: Regnvandsbassinet skal kunne fungere som et teknisk bassin, men skal af hensyn til herlighedsværdien i boligområdet se så naturligt ud som muligt. Tekst om plejeplaner ind?

Regnvand kan nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning i Abildhaven i områdets nordøstlige hjørne.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver Byrådets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg kan overtages af Holbæk Forsyning på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.
Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem Byrådet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med Holbæk Forsynings overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før det eventuelt kan overtages af Holbæk Forsyning. Det er Byrådet, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg.

Området er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan, så lokalplanen tjener som grundlag for tillæg til spildevandsplanen. Der skal laves et tillæg til spildevandsplanen.

Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune.

Eksempel 3:
Området skal udelukkende spildevandskloakeres. Spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning der løber i lokalplanområdets vestlige skel, jf. kortbilag 2.

Regnvand afledes lokalt. Ligeledes anbefales det, at vejvand efter fornøden rensning skal nedsives. Nedsivningsanlæg skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilla¬delse hos Holbæk Kommune.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning. Det forventes, at det udførte kloakanlæg overtages af Holbæk Forsyning på visse vilkår. Tilslutning og overtagel¬se skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.

Inden kloakanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem Holbæk Forsyning og den, der lader anlægget udføre, om den økono¬miske afregning i forbindelse med Holbæk Forsyning’s overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted.
Det er Byrådet, der afgør om det ønsker at overtage spildevandsanlægget.

Der skal søges om byggetilladelse/afløbstilladelse hos Holbæk Kommune.

Tilladelse til tilslutning til den offentlige fælleskloak i det vestlige skel skal søges hos Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Eksempel:
Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.
(NB. I boligområder med hjemmearbejdspladser gælder husholdningsregulativet, medmindre der er flere end 5 ansatte. Og det er der vel ikke i boligområder!)

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg. (Kan ikke stilles som krav)